RODO

Realizując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie jest Pani Małgorzata Egzmont, e-mail : iod@zdp.lubartow.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Administratora, na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j.:Dz.U. z 2018 r. , poz. 995, z póź.zm.), a także zadań wynikających z porozumień zawartych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.