O ZDP Lubartów

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie jest jednostką budżetową Starostwa Powiatu Lubartowskiego. Pełni funkcję zarządu drogi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.
Zarządza drogami powiatowymi na terenie Powiatu Lubartowskiego przy pomocy służby liniowej:

  • Obwód Drogowy w Kamionce, administrująca drogi położone w gminach: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Michów, Miasto i Gmina Kock
  • Obwód Drogowy w Lubartowie, administrujący drogi położone w gminach: Lubartów, Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, Uścimów, Miasto i Gmina Ostrów Lubelski, Miasto Lubartów.

 

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 • 1.
 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, zwany dalej „Zarządem”, działa na podstawie:
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz U. z 2019 r. 511 z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz U. z 2018 r. 2068 z późn. zm.);
  • Statutu Powiatu Lubartowskiego;
  • uchwały Nr IV/27/99 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 8 marca 1999 r. o powołaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie;
  • statutu Zarządu Dróg Powiatowych;
  • niniejszego regulaminu;
  • innych przepisów szczególnych.
 2. Zarząd jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubartowskiego i stosuje zasady gospodarki finansowej określone przepisami dla samorządowych jednostek budżetowych.
 3. Zarząd obejmuje swym zakresem działania drogi powiatu lubartowskiego na terenie gmin: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, Uścimów, Miast i Gmin: Kock i Ostrów Lubelski oraz na terenie Miasta Lubartów.
 4. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Obwodu Drogowego w Lubartowie i Obwodu Drogowego w Kamionce.
 5. Zarząd pełni funkcję zarządu drogi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.
 • 2.
 1. Przedmiotem działania Zarządu jest zarządzanie, budowa, przebudowa, remonty, utrzymanie i ochrona w imieniu powiatu lubartowskiego dróg powiatowych, parkingów,  placów, obiektów inżynieryjnych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, kanałów technologicznych oraz innych obiektów i urządzeń infrastruktury  drogowej  na terenie powiatu lubartowskiego.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 • pełnienie funkcji inwestora;
 • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 • koordynacja robót w pasie drogowym;
 • wydawanie zezwoleń na lokalizację urządzeń obcych i zjazdów z dróg oraz zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zezwoleń na przejazdy po drogach powiatowych pojazdów nienormatywnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz naliczanie, pobieranie opłat i kar pieniężnych z tego tytułu;
 • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 • sporządzanie informacji o drogach powiatowych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich;
 • badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 • utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
 • zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat;
 • zarządzanie mieniem Powiatu Lubartowskiego takim jak nieruchomości, grunty, budowle oraz mieniem ruchomym w postaci pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń;
 • wydawanie zgód na korzystanie z przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych, sporządzanie informacji dotyczących rozkładów jazdy, prowadzenie ewidencji przystanków;
 • prowadzenie parkingu na pojazdy zatrzymane przez policję z terenu powiatu lubartowskiego – przyjmowanie, wydawanie i ewidencja tych pojazdów.

Rozdział 2

Struktura Organizacyjna Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie

 

 • 3.

W Zarządzie Dróg Powiatowych obowiązuje następująca podległość:

 • DYREKTOROWI podlegają:
 1. ZASTĘPCA DYREKTORA
 2. GŁÓWNY KSIĘGOWY,
 3. RADCA PRAWNY,
 4. DZIAŁ BUDOWY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,
 • ZASTĘPCY DYREKTORA podlegają:
 1. DZIAŁ UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW,
 2. OBWÓD DROGOWY W LUBARTOWIE,
 3. OBWÓD DROGOWY W KAMIONCE,
 4. SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNO – TECHNICZNYCH;
 • GŁÓWNEMU KSIĘGOWEMU podlega DZIAŁ FINANSOWO – PRACOWNICZY.

Rozdział 3

Zakres działania kierownictwa i komórek organizacyjnych Zarządu Dróg Powiatowych

 • 4.
 1. DYREKTOR podlega bezpośrednio Staroście Lubartowskiemu.
 2. Do zakresu działania Dyrektora należy:
 • kierowanie działalnością Zarządu Dróg Powiatowych;
 • realizacja zadań określonych w § 2 – przy pomocy Głównego Księgowego, Kierowników działów, Samodzielnego stanowiska ds. administracyjno-technicznych, Drogowej służby liniowej: Obwodu Drogowego w Lubartowie i Obwodu Drogowego
  w Kamionce.
 1. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych wydaje decyzje w sprawach wynikających
  z funkcji zarządzania drogami oraz w zakresie udzielonego upoważnienia przez Zarząd Powiatu.
 2. Dyrektor reprezentuje Zarząd Dróg Powiatowych na zewnątrz.
 3. Dyrektora zastępuje w czasie jego nieobecności (np. urlop, zwolnienie, delegacja) Zastępca Dyrektora lub wyznaczona przez niego osoba, na podstawie udzielonego upoważnienia.
 4. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie w znakowaniu akt używa symbolu D.
 • 5.
 1. ZASTĘPCA DYREKTORA podlega bezpośrednio Dyrektorowi ZDP.
 2. Zastępca Dyrektora:
 • odpowiada za realizację zadań Zarządu Dróg Powiatowych – z wyjątkiem zadań nadzorowanych bezpośrednio przez Dyrektora;
 • działa w ramach podziału kompetencji zgodnie z zakresem czynności i upoważnieniem;
 • kieruje określoną przedmiotowo grupą spraw i pracą komórek organizacyjnych, wynikających z zakresu działania powierzonego mu przez Dyrektora i określonych niniejszym regulaminem;
 • bezpośrednio nadzoruje wykonywanie zadań Działu Utrzymania Dróg i Mostów, Obwodów Drogowych i Samodzielnego Stanowiska ds. Administracyjno-Technicznych;
 • w sprawach z zakresu jego działania podejmuje decyzje we własnym imieniu, jako Zastępca Dyrektora.
 1. Zastępca Dyrektora przedstawia Dyrektorowi konkretne sprawy należące do kompetencji Zastępcy, jeżeli uzna, że ze względu na wyjątkowe ich znaczenie decyzje powinny być zatwierdzone przez Dyrektora.
 2. Zastępca Dyrektora w znakowaniu akt używa symbolu
 • 6.
 1. GŁÓWNY KSIĘGOWY podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. Główny Księgowy kieruje Działem Finansowo – Pracowniczym.
 3. Do podstawowych zadań Głównego Księgowego należy:
 • prowadzenie rachunkowości Zarządu zgodnie z obowiązującymi przepisami przez:
 1. przyjęte zasady rachunkowości,
 2. prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym
  i systematycznym,
 3. wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 4. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 5. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości;
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z planem finansowym;
 • analiza stopnia wykorzystania przydzielonych środków;
 • przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora dotyczących prowadzenia rachunkowości, a szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad rozliczania inwentaryzacji;
 • realizacja zadań związanych z centralizacją podatku VAT:
 1. prowadzenie rozliczeń podatku VAT wynikających z prowadzonej działalności (zakupy i sprzedaż) oraz właściwego ich dokumentowania, bez względu na wartość dochodów realizowanych w ramach tzw. działalności komercyjnej,
 2. sporządzania cząstkowych ewidencji (rejestrów) VAT oraz właściwego ujmowania w tych rejestrach czynności (transakcji) wykonywanych przez jednostkę oraz dokonywanych przez nią zakupów (w zakresie związanym z prowadzoną działalnością), a na podstawie powyższych rejestrów także do sporządzania cząstkowych deklaracji VAT.
 3. Główny Księgowy w znakowaniu akt używa symbolu GK.
 • 7.
 1. Kierownicy działów, obwodów drogowych, samodzielne stanowiska:
 • podlegają Dyrektorowi, Zastępcy Dyrektora lub Głównemu Księgowemu;
 • odpowiadają osobiście za całokształt pracy powierzonego działu lub stanowiska,
  a w szczególności za:
 1. terminowość, fachowość, gospodarność, kompetentność oraz zgodność
  z obowiązującymi przepisami prowadzonych spraw,
 2. zgodność z obowiązującymi przepisami podejmowanych decyzji i opinii wydanych w zakresie własnej kompetencji;
 3. Zastępstwo Kierownika komórki wyznacza Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
 • 8.

W skład Zarządu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • DZIAŁ BUDOWY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, w znakowaniu akt używa symbolu B
 1. pracą Działu kieruje Kierownik Działu,
 2. w Dziale tworzy się następujące stanowiska pracy:
 • planowania rozwoju sieci drogowej i udzielania zamówień publicznych (wieloosobowe);
 • bhp i udzielania zamówień publicznych;
 • DZIAŁ UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW, w znakowaniu akt używa symbolu U
 1. pracą Działu kieruje Kierownik Działu;
 2. w Dziale tworzy się stanowiska pracy:
 • dróg i mostów (wieloosobowe)
 • nieruchomości, gruntów zajętych pod drogi powiatowe;
 • DZIAŁ FINANSOWO- PRACOWNICZY, w znakowaniu akt używa symbolu FP
 1. pracą działu kieruje Kierownik Działu,
 2. w Dziale tworzy się następujące stanowiska pracy:
 • księgowo-finansowo- kasowych,
 • kadrowo-organizacyjnych, prowadzenia sekretariatu;
 • OBWÓD DROGOWY W LUBARTOWIE, w znakowaniu akt używa symbolu ODL
 1. pracą Obwodu kieruje Kierownik Obwodu,
 2. w Obwodzie tworzy się następujące stanowiska pracy:
 • nadzoru nad podległymi pracownikami oraz prowadzonymi pracami,
 • sporządzania dokumentacji pracy Obwodu (wieloosobowe),
 • sprzątaczka,
 • kierowca – robotnik drogowy (wieloosobowe),
 • robotnik drogowy (wieloosobowe),
 • dozorca (wieloosobowe);
 • OBWÓD DROGOWY W KAMIONCE, w znakowaniu akt używa symbolu ODK
 1. pracą Obwodu kieruje Kierownik,
 2. w Obwodzie tworzy się stanowiska pracy:                              –
 • sporządzania dokumentacji pracy Obwodu,
 • kierowca – robotnik drogowy (wieloosobowe),
 • robotnik drogowy (wieloosobowe),
 • dozorca (wieloosobowe);
 • SAMODZIELNE STANOWISKA:
 1. ADMINISTRACYJNO – TECHNICZNYCH, w znakowaniu akt używa symbolu AT,
 2. RADCA PRAWNY, w znakowaniu akt używa symbolu RP.
 • 9.
 1. RADCA PRAWNY – stanowisko podległe bezpośrednio Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie. Radca Prawny wykonuje zadania świadczenia pomocy prawnej Zarządowi Dróg Powiatowych  w Lubartowie – wynikające z Ustawy z dnia
  6 lipca 1982 r.  o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r poz. 2115 z późn. zm.)
  a w szczególności:
 • udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w sprawach wchodzących w zakres działania ZDP w Lubartowie w tym dotyczących stosowania  obowiązujących przepisów prawa;
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach  wchodzących  w zakres działania  Zarządu, a w szczególności:
 1. w sprawach indywidualnych, skomplikowanych pod względem prawnym,
 2. rozwiązywania  stosunku pracy bez wypowiedzenia,
 3. uznania lub odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
 4. zawarcia ugody;
 • opiniowanie projektów wszystkich umów  zawieranych   przez ZDP w Lubartowie;
 • udzielanie informacji  o zmianach w obowiązującym  stanie prawnym ogłaszanych
  w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim dotyczących zakresu działania ZDP
  w Lubartowie;
 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych /zarządzeń, instrukcji, regulaminów, schematów organizacyjnych/;
 • zastępowanie Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektora przed sądami, organami administracji oraz przed innymi organami orzekającymi;
 • informowanie Dyrektora o stwierdzonych uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień ze wskazaniem stosownego postępowania w  zakresie usunięcia  naruszeń przepisów prawa;
 • wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres pomocy prawnej  zleconych przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie;
 1. Radca prawny ponosi odpowiedzialność za wykonywane czynności zgodnie z ustawą
  o radcach prawnych.
 • 10.

Do podstawowych zadań DZIAŁU BUDOWY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH należy:

 • planowanie i rozwój sieci drogowej;
 • opracowanie wspólnie z innymi działami rocznych i perspektywicznych planów budowy i przebudowy dróg oraz we współpracy z Działem Utrzymania bieżących planów remontów dróg;
 • przygotowanie dokumentacji i organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót drogowych i mostowych, usług, dostaw materiałów;
 • zawieranie umów na wykonanie robót zleconych, usług – w tym wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg i zakup materiałów;
 • sprawdzanie przychodzącej do Zarządu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zawartych umów;
 • odbiór robót końcowych, okresowych i zanikających, zleconych przez Zarząd Dróg Powiatowych;
 • przekazanie przy współudziale obwodu drogowego lub bazy materiałowej placu budowy – pasa drogowego wykonawcy robót zleconych przez Zarząd Dróg Powiatowych;
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur za roboty zlecone, usługi i zakupione materiały;
 • współpraca przy prowadzeniu spraw formalno-prawnych związanych z pozyskaniem pasa drogowego pod budowę i przebudowę dróg z Działem Utrzymania;
 • zlecanie do wykonania dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę dróg;
 • wydawanie i ewidencjonowanie dzienników budów dla robót niewymagających pozwolenia na budowę;
 • kontrola realizacji robót zleconych;
 • prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty zlecane innym podmiotom i wykonywane siłami własnymi, prowadzenie ewidencji tych postępowań;
 • współpraca z organami nadzoru budowlanego i wydziałów architektury w zakresie spraw związanych z prowadzeniem robót budowlanych;
 • udział w przedmiarowaniu robót, ocenie wizualnej nawierzchni dróg przewidzianych do remontu;
 • kontrola postępu robót drogowych w zakresie jakości, terminowości i zgodności
  z zatwierdzoną dokumentacją projektową, normami, wymogami technicznymi, zawartą umową oraz zapewnienia warunków przestrzegania zasad ochrony środowiska;
 • bieżące kontrole realizacji zadań rzeczowo-finansowych w ramach przydzielonych limitów;
 • współpraca z innymi działami ZDP w zakresie prowadzonych spraw;
 • załatwianie skarg, zażaleń i wniosków dotyczących spraw prowadzonych przez dział;
 • współpraca przy wdrażaniu usprawnień organizacyjno-technicznych;
 • prowadzenie sprawozdawczości i analiz z zakresu działu;
 • koordynowanie przedsięwzięć w zakresie zapobiegania zagrożeniom powodującym wypadki przy pracy i choroby zawodowe;
 • prowadzenie dochodzeń ustalających okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy (lekkie), jak również udział w pracach zespołu ustalającego okoliczności
  i przyczyny pozostałych wypadków zaistniałych w ZDP;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych, ogólnych dla pracowników ZDP;
 • współpraca w zagadnieniach bhp z organami państwowego nadzoru nad warunkami pracy;
 • wyposażenie obiektów ZDP w sprzęt ochrony przeciwpożarowej i środki gaśnicze oraz utrzymanie go w pełnej przydatności;
 • zakup środków czystości, ubrań roboczych i ochronnych oraz sprzętu ochrony osobistej;
 • prowadzenie okresowych kontroli oraz analiz i ocen stanu bhp w ZDP;
 • nadzór nad wyposażeniem i używaniem przez pracowników odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej;
 • kontrola wyposażenia ZDP w podręczny sprzęt p.poż., jego ewidencja i sprawowanie nadzoru nad jego konserwacją;
 • zlecanie wykonywania pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • zgłaszanie Dyrektorowi potrzeb i wniosków dotyczących poprawy stanu bhp i p.poż.;
 • organizowanie szkoleń okresowych pracowników w zakresie bhp i p. poż.;
 • przygotowywanie i klasyfikacja dokumentacji archiwalnej zgodnie z jednolitym wykazem akt w zakresie działania komórki;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych, wynikających z zakresu działania ZDP;

36) prowadzenie całokształtu  zagadnień  związanych z utrzymaniem  budynków, budowli        i baz  które  są w zarządzie  ZDP w tym  nadzór nad  ich stanem technicznym;

37) realizacja zadań wynikających z powiatowego planu zarządzania kryzysowego, planu operacyjnego funkcjonowania powiatu  lubartowskiego i  planu obrony cywilnej;

38) opracowanie i utrzymanie w stałej aktualności dokumentów dotyczących organizacji,

uruchomienia i funkcjonowania stałego dyżuru w zakresie zadań obronnych

ujętych  w planie operacyjnym  funkcjonowania powiatu lubartowskiego.

 • 11.

Do podstawowych zadań DZIAŁU UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW należy:

 • uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego dróg i prowadzenie spraw z tym związanych;
 • uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego oraz prowadzenie spraw z tym związanych;
 • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 • sporządzanie informacji o drogach powiatowych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, zgodnie z obwiązującymi przepisami;
 • dokonywanie przeglądów dróg i urządzeń drogowych oraz ocena ich stanu technicznego;
 • wydawanie zezwoleń (decyzji administracyjnych) na umieszczanie w pasie drogowym dróg powiatowych – lokalizację urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego  oraz prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń;
 • wydawanie zezwoleń (decyzji administracyjnych) na lokalizację zjazdów z dróg                      powiatowych na działki przyległe do drogi, prowadzenie ewidencji wydanych                 zezwoleń oraz uzgadnianie dokumentacji na budowę bądź przebudowę zjazdów;
 • wydawanie opinii w sprawach lokalizacji obiektów budowlanych od strony dróg powiatowych   oraz prowadzenie ewidencji wydanych opinii;
 • wydawanie zezwoleń (decyzji administracyjnych) na zajęcie pasa drogowego wraz z naliczaniem opłat i kar pieniężnych z tego tytułu oraz prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń;
 • wydawanie warunków na włączenia (skrzyżowania) do dróg powiatowych,                              dróg gminnych i wyższej kategorii (wojewódzkie, krajowe), uzgadnianie na w/w                       dokumentacji;
 • wydawanie warunków na umieszczanie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi (np. urządzenie odwadniające drogę,             oświetlenie dróg);
 • prowadzenie całości zagadnień związanych z inżynierią ruchu drogowego na drogach powiatowych;
 • wydawanie warunków na lokalizację przystanków komunikacji zbiorowej (zatoki, wiaty);
 • wydawanie zgód na korzystanie z przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych, sporządzanie informacji dotyczących rozkładów jazdy, prowadzenie ewidencji przystanków;
 • opiniowaniem projektów organizacji ruchu dróg powiatowych i gminnych oraz wyższej kategorii (wojewódzkie, krajowe) na skrzyżowaniu z powiatowymi;
 • rozpatrywanie wniosków z zakresu zmian organizacji ruchu na drogach powiatowych w obrębie skrzyżowań dróg innej kategorii z drogami powiatowymi;
 • prowadzenie zagadnień związanych ze zmianą projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych, w tym sporządzanie zmian projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych i prowadzenie czynności z nimi związanymi, zmierzającymi do

ich zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem;

 • sprawdzanie merytoryczne projektów organizacji ruchu na drogi powiatowe przeznaczone do remontu, przebudowy bądź budowy;
 • prowadzenie spraw związanych z przejazdami pojazdów nienormatywnych po drogach powiatowych, w tym wydawanie zezwoleń i prowadzenie ich ewidencji, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 • wydawanie opinii związanej z organizacją imprez masowych na drogach powiatowych;
 • prowadzenie spraw z zakresu okresowego pomiaru ruchu na drogach powiatowych oraz na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami powiatowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z przejazdami kolejowymi;
 • prowadzenie spraw z zakresu obiektów mostowych oraz nadzór nad realizacją przeglądów obiektów mostowych, w tym planowanie potrzeb w zakresie modernizacji, remontów i  odnowy obiektów mostowych;
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem letnim i zimowym dróg powiatowych w szczególności nawierzchni jezdni, chodników i korpusu drogowego;
 • prowadzenie całokształtu spraw z zakresu zieleni przydrożnej, w tym utrzymanie, pielęgnacja, sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów, sporządzanie planów wycinki        i nasadzeń drzew w pasach drogowych dróg powiatowych;
 • nadzór nad robotami prowadzonymi przez obwód drogowy i bazę materiałową w zakresie utrzymania bieżącego dróg i mostów oraz robót awaryjnych związanych z doraźnym zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego;
 • udział w odbiorach miesięcznych robót prowadzonych siłami własnymi przez Obwody Drogowe, sprawdzanie protokołów miesięcznych oraz merytorycznie rozchodów materiałowych z Obwodów Drogowych z wykonanych prac siłami własnymi w danym miesiącu;
 • przygotowywanie i klasyfikacja dokumentacji archiwalnej zgodnie z jednolitym wykazem akt w zakresie działania komórki;
 • prowadzenie spraw związanych z kradzieżą lub dewastacją mienia ZDP szczególności: dróg, obiektów mostowych, znaków drogowych,  zadrzewienia                            przydrożnego;
 • prowadzenie spraw związanych z roszczeniami o odszkodowania powstałe w wyniku zdarzeń na drogach powiatowych z przyczyn zarządu drogi;
 • prowadzenie spraw z zakresu nieruchomości, gruntów zajętych pod drogi powiatowe;
 • współpraca z urzędami administracji państwowej, samorządami, policją drogową i organami nadzoru budowlanego,  w zakresie dróg powiatowych;
 • udział w komisji dotyczącej opiniowania lokalizacji urządzeń, obiektów w pasie drogowym dróg powiatowych i w jego sąsiedztwie,  prowadzonej przez Starostwo                      Powiatowe w Lubartowie (Narada Koordynacyjna);
 • współpraca z działami ZDP w zakresie prowadzonych spraw;
 • załatwiane skarg, zażaleń i wniosków dotyczących prowadzonych spraw;
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych, wynikających z zakresu działania ZDP.
 • 12.
 1. OBWÓD DROGOWY W LUBARTOWIE działa w oparciu o wytyczne do działalności

służby liniowej zawarte w Zarządzeniu Dyrektora.

 1. Do zakresu działania Obwodu Drogowego w Lubartowie należy w szczególności:
 • utrzymywanie w należytym stanie technicznym dróg i obiektów inżynierskich;
 • wykonywanie prac interwencyjnych, utrzymaniowych i konserwacyjnych na drogach i obiektach inżynierskich, związanych z likwidacją zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wykonywanie robót utrzymaniowych planowych i interwencyjnych siłami własnymi, w szczególności:
 1. remont cząstkowy nawierzchni,
 2. uszczelnienie nawierzchni dróg,
 3. ustawienie i wymiana oznakowania pionowego i urządzeń zabezpieczających,
 4. wykonywanie i odnawianie poziomego oznakowania dróg,
 5. ścinka i uzupełnianie poboczy,
 6. remont chodników,
 7. odtworzenie istniejących i wykonywanie nowych, rowów drogowych,
 8. profilowanie dróg gruntowych,
 9. budowa i przebudowa zjazdów,
 10. utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
 11. prowadzenie gospodarki zadrzewieniowej (nasadzenia, wycinka drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, prace pielęgnacyjne drzew),
 12. usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z jezdni drogi i obiektów mostowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu ruchu drogowego;
 • wykonywanie robót zabezpieczających podczas awarii obiektów mostowych oraz prowadzenie prac ochraniających obiekty mostowe w okresie spływu lodów i wielkich wód;
 • systematyczne patrolowanie dróg, zgodnie z wytycznymi;
 • kontrola dróg pod względem eliminowania z pasów drogowych tablic reklamowych
  i innych obiektów budowlanych, zagrażających bezpieczeństwu ruch drogowego;
 • przeglądy bieżące obiektów mostowych, zgodnie z instrukcja mostową;
 • przekazywanie aktualnych danych o sieci drogowej i obiektach inżynierskich do Działu Utrzymania Dróg i Mostów;
 • przygotowanie i przekazanie danych do sporządzenia planu zimowego utrzymania dróg do Działu Utrzymania Dróg i Mostów oraz prowadzenie zimowego utrzymania dróg (utrzymanie przejezdności dróg)  i dokumentacji z tym związanej;
 • zbieranie danych o ruchu i zdarzeniach na drogach;
 • wykonywanie pomiaru ruchu drogowego na drogach powiatowych;
 • nadzór nad robotami prowadzonymi w pasie drogowym siłami własnymi oraz nad ich właściwym oznakowaniem;
 • nadzór, kontrola nad robotami prowadzonymi w pasie drogowym przez jednostki obce, przekazywanie i odbiór pasa drogowego wraz z odbiorem oznakowania,
  w szczególności:
 1. zajmującym pas drogowy w związku z umieszczeniem urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi (sieci i przyłącza: telekomunikacyjne, energetyczne, wodociągowe, gazowe, sanitarne, budynki, tablice reklamowe, itp.),
 2. zajmującym pas drogowy w związku z budową zjazdu z drogi powiatowej,
 3. zajmującym pas drogowy na cele związane z funkcjonowaniem drogi;
 • udział w przekazywaniu placów budów – pasa drogowego podmiotom wykonującym roboty zlecane przez ZDP;
 • przestrzeganie warunków bhp i ochrony p.poż.;
 • prowadzenie rozliczeń zużytych materiałów;
 • zgłaszanie do odpowiednich działów ZDP potrzeb w zakresie robót utrzymaniowych
  i remontowych dróg i obiektów mostowych;
 • współpraca z policją drogową w zakresie zapobiegania wypadkom drogowym oraz ochrony urządzeń drogowych;
 • wprowadzanie ograniczeń, bądź zamykanie odcinków dróg powiatowych i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia;
 • organizowanie pracy pracowników Obwodu Drogowego, nadzór i kontrola nad przestrzeganiem regulaminu pracy;
 • potwierdzanie ilości wykonanych robót i usług przez jednostki obce na rzecz ZDP;
 • podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz ochrony pasa drogowego;
 • prowadzenie dokumentacji obwodu drogowego związanej z siecią drogową (książka objazdów, dziennik czynności, dzienniki pracy sprzętu i dyżurów zimowego utrzymania dróg);
 • wykonywanie innych poleceń przełożonych, wynikających z zakresu działania ZDP;
 • przygotowywanie i klasyfikacja dokumentacji archiwalnej zgodnie z jednolitym wykazem akt w zakresie działania Obwodu.
 • wykonywanie czynności w zakresie dozorowania i utrzymania porządku i czystości obiektów i terenu Obwodu Drogowego w Lubartowie.
 • 13.
 1. OBWÓD DROGOWY W KAMIONCE działa w oparciu o wytyczne do działalności

służby liniowej zawarte w Zarządzeniu Dyrektora.

 1. Do zakresu działania Obwodu Drogowego w Kamionce należy w szczególności:
 • prowadzenie gospodarki magazynowej;
 • prowadzenie parkingu na pojazdy zatrzymane przez policję z terenu powiatu

lubartowskiego – przyjmowanie, wydawanie i ewidencja tych pojazdów;

 • utrzymywanie w należytym stanie technicznym dróg i obiektów mostowych;
 • wykonywanie prac interwencyjnych, utrzymaniowych i konserwacyjnych na drogach i obiektach inżynierskich, związanych z likwidacją zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wykonywanie robót utrzymaniowych planowych i interwencyjnych siłami własnymi, w szczególności:
  1. remont cząstkowy nawierzchni,
  2. uszczelnienie nawierzchni dróg,
  3. ustawienie i wymiana oznakowania pionowego i urządzeń zabezpieczających,
  4. wykonywanie i odnawianie poziomego oznakowania dróg,
  5. ścinka i uzupełnianie poboczy,
  6. remont chodników,
  7. odtworzenie istniejących i wykonywanie nowych, rowów drogowych,
  8. profilowanie dróg gruntowych,
  9. budowa i przebudowa zjazdów,
  10. prowadzenie gospodarki zadrzewieniowej (nasadzenia, wycinka drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, prace pielęgnacyjne drzew),
  11. usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z jezdni drogi i obiektów mostowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu ruchu drogowego;
 • wykonywanie robót zabezpieczających podczas awarii obiektów mostowych oraz prowadzenie prac ochraniających obiekty mostowe w okresie spływu lodów i wielkich wód;
 • systematyczne patrolowanie dróg;
 • kontrola dróg pod względem eliminowania z pasów drogowych tablic reklamowych i innych obiektów budowlanych, zagrażających bezpieczeństwu ruch drogowego;
 • przeglądy bieżące obiektów mostowych, zgodnie z instrukcja mostową (zarządzenie Dyrektora);
 • przekazywanie aktualnych danych o sieci drogowej i obiektach inżynierskich do Działu Utrzymania Dróg i Mostów;
 • przygotowanie i przekazanie danych do sporządzenia planu zimowego utrzymania dróg do Działu Utrzymania Dróg i Mostów oraz uczestnictwo w zimowym utrzymaniu dróg;
 • zbieranie danych o ruchu i zdarzeniach na drogach;
 • wykonywanie pomiaru ruchu drogowego na drogach powiatowych;
 • nadzór nad robotami prowadzonymi w pasie drogowym siłami własnymi oraz nad ich właściwym oznakowaniem;
 • nadzór, kontrola nad robotami prowadzonymi w pasie drogowym przez jednostki obce, przekazywanie i odbiór pasa drogowego wraz z odbiorem oznakowania, w szczególności:
  1. zajmującym pas drogowy w związku z umieszczeniem urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi (sieci i przyłącza: telekomunikacyjne, energetyczne, wodociągowe, gazowe, sanitarne, budynki, tablice reklamowe, itp.),
  2. zajmującym pas drogowy w związku z budową zjazdu  z drogi powiatowej,
  3. zajmującym pas drogowy na cele związane z funkcjonowaniem drogi;
 • udział w przekazywaniu placów budów – pasa drogowego podmiotom wykonującym roboty zlecane przez  ZDP;
 • przestrzeganie warunków bhp i ochrony p.poż.;
 • prowadzenie rozliczeń zużytych materiałów;
 • zgłaszanie do odpowiednich działów ZDP potrzeb w zakresie robót utrzymaniowych i remontowych dróg i obiektów mostowych;
 • współpraca z policją drogową w zakresie zapobiegania wypadkom drogowym oraz ochrony urządzeń drogowych;
 • wprowadzanie ograniczeń, bądź zamykanie odcinków dróg powiatowych i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia;
 • organizowanie pracy pracowników Obwodu Drogowego, nadzór i kontrola nad przestrzeganiem regulaminu pracy;
 • potwierdzanie ilości wykonanych robót i usług przez jednostki obce na rzecz ZDP;
 • podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz ochrony pasa drogowego;
 • prowadzenie dokumentacji obwodu Drogowego związanej z siecią drogową (książka objazdów, dziennik czynności);
 • wykonywanie innych poleceń przełożonych, wynikających z zakresu działania ZDP;
 • przygotowywanie i klasyfikacja dokumentacji archiwalnej zgodnie z jednolitym wykazem akt w zakresie działania Obwodu Drogowego w Kamionce.
 • wykonywanie czynności w zakresie dozorowania i utrzymania porządku i czystości obiektów i terenu Obwodu Drogowego w Kamionce.
 • 14.

Do podstawowych zadań DZIAŁU  FINANSOWO – PRACOWNICZEGO należy:

 • bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
 1. terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
 2. prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 3. nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych;
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w tym zgodności z planem finansowym;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki;
 • zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz terminowej spłaty zobowiązań;
 • analiza wykorzystania przydzielonych środków w ramach planu finansowego i innych będących w dyspozycji jednostki;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących działu;
 • rejestrowanie obcych dowodów księgowych wpływających do Działu Finansowo – Pracowniczego i przekazywanie ich tematycznie do innych komórek ZDP;
 • kwalifikacja poniesionych kosztów i wydatków zgodnie z Ustawą o rachunkowości;
 • prowadzenie ewidencji księgowej z podziałem na paragrafy zgodnie z Klasyfikacją Budżetową;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z wydatków, dochodów, zobowiązań, należności i innych w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych  w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym Bilansu oraz  Rachunku zysków i strat oraz Zestawienia zmian w funduszu  jednostki i sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego;
 • prowadzenie kasy ZDP zgodnie z zasadami gospodarki kasowej;
 • kontrola i sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym (faktury, rachunki, delegacje służbowe, w zakresie obowiązującej klasyfikacji budżetowej);
 • współpraca z bankiem obsługującym Zarząd;
 • ewidencja księgowa środków trwałych, pozostałych środków trwałych, uzgadnianie ich stanów, naliczanie umorzenia;
 • wycena i ustalanie różnic  inwentaryzacyjnych obszarów objętych spisem z natury, inwentaryzacja aktywów i pasywów nie objętych spisem z natury;
 • opracowywanie informacji dotyczących planowania budżetu na rok następny, przygotowywanie projektu budżetu oraz nanoszenie bieżących zmian;
 • prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • zamawianie niezbędnych wydawnictw, –  kontrola wydatków poniesionych na ten cel;
 • przygotowywanie wniosków do zatrudnienia w ramach robót publicznych, interwencyjnych – współpraca z miejscowym Urzędem Pracy;
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniem zawodowym pracowników ;
 • ustalanie i utrzymanie optymalnego poziomu i struktury zatrudnienia, analiza potrzeb  zatrudnienia;
 • przygotowywanie i opracowywanie zarządzeń regulujących porządek organizacyjny;
 • przeprowadzanie samooceny kontroli zarządczej w formie ankiet;
 • przestrzeganie prawidłowego wynagradzania pracowników w ramach ustalonego Regulaminu Wynagradzania;
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń, dokonywanie należnych potrąceń;
 • obsługa zobowiązań wobec PFRON, przygotowywanie danych do sporządzania deklaracji miesięcznych i rozliczenia rocznego;
 • przygotowywanie wniosków emerytalno – rentowych oraz kapitału początkowego, analiza danych płacowych, wydawanie odpowiednich zaświadczeń do ZUS;
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS, raporty miesięczne, deklaracja rozliczeniowa ZDP;
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych odnośnie dokonanych wypłat dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i o dzieło;
 • prowadzenie spraw kadrowych związanych z zatrudnianiem oraz zwalnianiem pracowników oraz prowadzenie dla nich akt osobowych, koordynacja planów urlopów wypoczynkowych, ewidencja i rozliczanie czasu pracy, ewidencja i wydawanie delegacji służbowych, wydawanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników;
 • prowadzenie i wydawanie druków ścisłego zarachowania, prowadzenie ewidencji pieczątek;
 • gromadzenie i rejestrowanie zarządzeń, instrukcji, okólników dotyczących działalności ZDP;
 • opracowywanie i przeprowadzanie procedur okresowych ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych;
 • prowadzenie i wykonywanie czynności związanych z obsługą sekretariatu;
 • rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej w ZDP;
 • ewidencja skarg, zażaleń i wniosków wpływających do ZDP;
 • gromadzenie i rejestrowanie zarządzeń, instrukcji i innych aktów dotyczących prowadzonej działalności;
 • przygotowywanie i klasyfikacja dokumentacji archiwalnej zgodnie z jednolitym wykazem akt w zakresie działania komórki;
 • nadzór nad prawidłowym przechowywaniem zbioru danych osobowych przetwarzanych w dziale;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych, wynikających z zakresu działania ZDP.
 • 15.
 1. SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNO – TECHNICZNYCH realizuje  zadania dotyczące gospodarki  samochodowej, sprzętowej, paliwowej, monitoringu pracy sprzętu i dozoru technicznego.
 2. Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowiska ds. administracyjno – technicznych należy:
 • prowadzenie całości spraw dotyczących gospodarki samochodowej, sprzętowej, paliwowo-smarowniczej;
 • rozliczanie pobranego i zużytego paliwa i materiałów eksploatacyjnych na podstawie kart pracy, i  raportów dziennych pracy pojazdów i maszyn;
 • załatwianie całokształtu spraw związanych z remontem środków trwałych;
 • likwidacja i upłynnianie środków trwałych;
 • prowadzenie i załatwianie spraw związanych z ochroną środowiska i dozorem technicznym;
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur za: remonty sprzętu i  środków transportu, oraz zakupione paliwo;
 • prowadzenie rejestru wydawanych zamówień i upoważnień;
 • prowadzenie ewidencji i książki inwentarzowej środków trwałych (maszyny, sprzęt, pojazdy, budynki, bazy itp.) oraz przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu;
 • ubezpieczanie pojazdów, środków trwałych i pozostałych środków trwałych;
 • zakup części zamiennych do sprzętu, środków transportu i maszyn drogowych;
 • wyposażenie pojazdów i maszyn drogowych w niezbędne narzędzia i osprzęt służące do obsługi pojazdów, w środki gaśnicze, środki pierwszej pomocy i  utrzymanie ich w pełnej przydatności;
 • monitorowanie pracy pojazdów i maszyn bieżącego i zimowego utrzymania dróg;
 • przygotowywanie i klasyfikacja dokumentacji archiwalnej zgodnie z jednolitym wykazem akt w zakresie działania komórki;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych, wynikających z zakresu działania ZDP;
 • realizacja zadań związanych  z wydzielaniem z ZDP w Lubartowie środków

transportowych i maszyn w ramach świadczeń na rzecz obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

 • 16.

Pracownicy Zarządu wykonują swoje obowiązki na podstawie zakresów czynności.

 • 17.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie może być dokonana w trybie właściwym dla uchwalenia.