Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie: Zastępcy Dyrektora.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie                                Lubartów  dnia 08.11.2019r.

ul. Krańcowa 6

21-100 Lubartów

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie ogłasza  nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie:  Zastępcy Dyrektora.

Wymagania:                                                                                                                              

a) obywatelstwo polskie,                                                                                                                                             b)  pełna zdolność do czynności prawnych  i korzystanie z pełni praw publicznych,                                                                                                                     d) wykształcenie wyższe budowlane – budownictwo ogólne,                                                                                                                              e) co najmniej 5 – letni staż pracy,                                                                                                            

f) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

 z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

g) nieposzlakowana opinia,

h) znajomość przepisów ustawy prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ustawy kodeksu postępowania administracyjnego,                                                                      

i) znajomość regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie,

j) umiejętność pracy w zespole,

k) komunikatywność,                                                                                                             

l) prawo jazdy kategorii B,                                             

m) umiejętność obsługi pakietu MS-Office.

Zakres wykonywanych zadań  na stanowisku urzędniczym:

 1. Zastępca Dyrektora podlega bezpośrednio Dyrektorowi  ZDP  i odpowiada za realizację  zadań Zarządu Dróg Powiatowych – za wyjątkiem zadań nadzorowanych bezpośrednio przez Dyrektora ZDP;
 2. Zastępca Dyrektora  działa w ramach podziału kompetencji  zgodnie  z zakresem czynności i upoważnieniem;
 3. Kieruje określoną przedmiotowo grupą spraw i pracą komórek organizacyjnych, wynikających z zakresu działania powierzonego mu przez Dyrektora i wskazanych regulaminem organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych;
 4. W sprawach z zakresu swojego działania podejmuje decyzje we własnym imieniu, jako Zastępca Dyrektora;
 5. Zastępca Dyrektora przedstawia Dyrektorowi konkretne sprawy należące do kompetencji Zastępcy, jeżeli uzna, że ze względu na wyjątkowe ich znaczenie decyzje powinny być zatwierdzone przez Dyrektora;
 6. Zastępca Dyrektora zastępuje Dyrektora ZDP w Lubartowie w razie jego nieobecności: urlop, zwolnienie lekarskie, delegacja itp;
 7. Zastępca Dyrektora  wydaje decyzje administracyjne w imieniu Zarządu Powiatu  należące do kompetencji zarządcy dróg powiatowych  na podstawie  imiennego upoważnienia;
 8.  Nadzoruje wykonywanie zadań związanych  z bieżącym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych;
 9. Kieruje zimowym utrzymaniem dróg;
 10. Prowadzi współpracę z innymi organami i wydziałami w zakresie spraw związanych             z komunalizacją mienia i gospodarki gruntami w granicach  pasa dróg  powiatowych;
 11. Opracowuje  plany  rozwoju sieci dróg powiatowych;
 12. Prowadzi współpracę  z jednostkami wykonującymi zadania na  rzecz  utrzymania dróg powiatowych;

13)   Koordynuje opracowywanie wniosków dotyczących potrzeb remontowych, utrzymaniowych i innych planowanych do wykonania  na drogach powiatowych i obiektach mostowych;

14) Nadzoruje wykonywanie zadań i obowiązków podległych mu komórek organizacyjnych w zakresie określonym regulaminem organizacyjnym :        

– Działu utrzymania dróg i mostów,

–  Stanowiska ds. administracyjno – technicznych,

 – Obwodu Drogowego  w Kamionce,                                                                                                    

–  Obwodu Drogowego  w Lubartowie;                                                                        .

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych .                             Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg  Powiatowych                   w Lubartowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia był niższy niż 6 % .                                                                                    

Wymagane dokumenty:    

 1. list motywacyjny zawierający pisemne zgłoszenie udziału w naborze opatrzony  

       własnoręcznym podpisem kandydata,    

b)     życiorys (cv),                                                                                                                                           c)    kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

d)    kopie świadectw pracy potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,                                              

e)    kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje

            i umiejętności oraz staż pracy,

     f)  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,     

     g)  oświadczenie: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu

       z pełni praw publicznych, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za

       umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

       skarbowe, z jednoczesnym zobowiązaniem się do dostarczenia stosownej informacji

       z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku nawiązania stosunku pracy w wyniku    

       przeprowadzonego naboru, oraz o nieposzlakowanej opinii,       

 h)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie  swobodnego  przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pub. Dz. Urz. UE  L Nr 119 /ogólne rozporządzenie o ochronnie  danych /”,

 1.   kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – wyłącznie w przypadku    

       kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, o ile znajdzie

      się w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających   

      wymagania.                                                                      

        Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające  umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz dokumenty stanowiące podstawę

       do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy. Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie (II piętro, pok. 14) lub przesyłać

na adres ZDP w Lubartowie  ul. Krańcowa 6 w zamkniętych kopertach zaadresowanych

na Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, z dopiskiem: „nabór na stanowisko Zastępca Dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie”, w terminie do dnia 19 listopada  2019 r. do godziny 15 00.  

       Informacje związane z naborem udzielane są w dniach i godzinach pracy ZDP pod numerem telefonu  81 854 33-00.

        Oferty, które nie będą składane w zamkniętych kopertach zaadresowanych

na jednostkę z dopiskiem o treści określonej w ogłoszeniu o naborze lub oferty, które będą składane w ZDP  po upływie terminu do składania ofert, nie zostaną przyjęte przez pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie.                                                           

       Oferty przesłane drogą pocztową, które nie spełniają ww. warunków formalnych,  a także oferty przesłane drogą pocztową, które zostaną doręczone do Zarządu Dróg Powiatowych     w Lubartowie po upływie terminu do składania ofert, komisja przeprowadzająca nabór pozostawi bez rozpatrzenia i włączy do akt dokumentujących przeprowadzenie naboru. Komisja przeprowadzająca nabór po zapoznaniu się z ofertami złożonymi przez kandydatów na wolne stanowisko, które zostały złożone w ustalonym terminie i spełniają warunki formalne, dokona oceny tych ofert pod kątem ich zgodności

       z niezbędnymi wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze, a następnie zaprosi kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu naboru na rozmowę kwalifikacyjną  

w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu.

        Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru upowszechniona będzie niezwłocznie na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie

i w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych  https://zdplubartow.bip.lubelskie.pl/             

                                                                                                          Dyrektor        

                                                                                                                                                                                   Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie   

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W LUBARTOWIE

 1. Przebudowa mostu na rzece Czarna wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1221 L (Wola Osowińska – Nowiny) – Tereba – Talczyn – Annopol – do dr woj. Nr 808) na długości około 0,99 km.
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1432 L (Przytoczno – Walentynów) na długości około 6,82 km.
 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 L polegająca na przebudowie i budowie chodnika w m. Lubartów (ul. Kopernika) na długości około 1,07 km.
 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L (od dr. gm. Lubartów /ul. Słowackiego/-Chlewiska – Pałecznica – Tarło Kol. – do dr. woj. Nr 821) w m. Chlewiska na długości około 1,18 km

 

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W LUBARTOWIE

ZDP.B.373.13.2019                                                       Lubartów, dnia 12.07.2019 r.

dot. przebudowy poniższych dróg powiatowych:

Część 1. Przebudowy drogi powiatowej nr 1536 L (Wola Skromowska – Sułoszyn – Żurawiniec – Kolonia Ostrówek) w m. Luszawa na długości około 900 m.

Część 2. Przebudowy drogi powiatowej nr 1509 L w miejscowości Antonin Nowy na długości 900 m.

Część 3. Przebudowy drogi powiatowej nr 1535 L w miejscowości Pożarów na długości około 500 m.

Część 4. Przebudowy drogi powiatowej nr 1223 L (Annówka – do dr. kraj. nr 19) na długości około 848 m.

Część 5. Przebudowy drogi powiatowej nr 1562 L (Nowa Wieś – Brzostówka) na długości około 990 m .

Część 6. Przebudowy drogi powiatowej nr 1512 L (Ciotcza – Wypnicha – Rudno – do dr woj. nr 809) na długości około 530 m.

Część 7. Przebudowy drogi powiatowej nr 1524 L ((Wola Przybysławska) – Abramów) na długości około 990 m.

Część 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L (Blizocin – Jeziorzany) na długości 630 m.