ZAPYTANIE CENOWE. Zakup piasku wraz z dostarczeniem na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie w ilości ok. 500,00 t sukcesywnie w ciągu 2021 r., zgodnie zamówieniami dokonanymi przez Kierownika Obwodu Drogowego.

ZDP.B.373.15.2021                                                                                        Lubartów, dn. 03.02.2021 r.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie: Zastępcy Dyrektora.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie                                Lubartów  dnia 08.11.2019r.

ul. Krańcowa 6

21-100 Lubartów

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie ogłasza  nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie:  Zastępcy Dyrektora.

Wymagania:                                                                                                                              

a) obywatelstwo polskie,                                                                                                                                             b)  pełna zdolność do czynności prawnych  i korzystanie z pełni praw publicznych,                                                                                                                     d) wykształcenie wyższe budowlane – budownictwo ogólne,                                                                                                                              e) co najmniej 5 – letni staż pracy,                                                                                                            

f) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

 z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

g) nieposzlakowana opinia,

h) znajomość przepisów ustawy prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ustawy kodeksu postępowania administracyjnego,                                                                      

i) znajomość regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie,

j) umiejętność pracy w zespole,

k) komunikatywność,                                                                                                             

l) prawo jazdy kategorii B,                                             

m) umiejętność obsługi pakietu MS-Office.

Zakres wykonywanych zadań  na stanowisku urzędniczym:

 1. Zastępca Dyrektora podlega bezpośrednio Dyrektorowi  ZDP  i odpowiada za realizację  zadań Zarządu Dróg Powiatowych – za wyjątkiem zadań nadzorowanych bezpośrednio przez Dyrektora ZDP;
 2. Zastępca Dyrektora  działa w ramach podziału kompetencji  zgodnie  z zakresem czynności i upoważnieniem;
 3. Kieruje określoną przedmiotowo grupą spraw i pracą komórek organizacyjnych, wynikających z zakresu działania powierzonego mu przez Dyrektora i wskazanych regulaminem organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych;
 4. W sprawach z zakresu swojego działania podejmuje decyzje we własnym imieniu, jako Zastępca Dyrektora;
 5. Zastępca Dyrektora przedstawia Dyrektorowi konkretne sprawy należące do kompetencji Zastępcy, jeżeli uzna, że ze względu na wyjątkowe ich znaczenie decyzje powinny być zatwierdzone przez Dyrektora;
 6. Zastępca Dyrektora zastępuje Dyrektora ZDP w Lubartowie w razie jego nieobecności: urlop, zwolnienie lekarskie, delegacja itp;
 7. Zastępca Dyrektora  wydaje decyzje administracyjne w imieniu Zarządu Powiatu  należące do kompetencji zarządcy dróg powiatowych  na podstawie  imiennego upoważnienia;
 8.  Nadzoruje wykonywanie zadań związanych  z bieżącym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych;
 9. Kieruje zimowym utrzymaniem dróg;
 10. Prowadzi współpracę z innymi organami i wydziałami w zakresie spraw związanych             z komunalizacją mienia i gospodarki gruntami w granicach  pasa dróg  powiatowych;
 11. Opracowuje  plany  rozwoju sieci dróg powiatowych;
 12. Prowadzi współpracę  z jednostkami wykonującymi zadania na  rzecz  utrzymania dróg powiatowych;

13)   Koordynuje opracowywanie wniosków dotyczących potrzeb remontowych, utrzymaniowych i innych planowanych do wykonania  na drogach powiatowych i obiektach mostowych;

14) Nadzoruje wykonywanie zadań i obowiązków podległych mu komórek organizacyjnych w zakresie określonym regulaminem organizacyjnym :        

– Działu utrzymania dróg i mostów,

–  Stanowiska ds. administracyjno – technicznych,

 – Obwodu Drogowego  w Kamionce,                                                                                                    

–  Obwodu Drogowego  w Lubartowie;                                                                        .

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych .                             Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg  Powiatowych                   w Lubartowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia był niższy niż 6 % .                                                                                    

Wymagane dokumenty:    

 1. list motywacyjny zawierający pisemne zgłoszenie udziału w naborze opatrzony  

       własnoręcznym podpisem kandydata,    

b)     życiorys (cv),                                                                                                                                           c)    kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

d)    kopie świadectw pracy potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,                                              

e)    kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje

            i umiejętności oraz staż pracy,

     f)  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,     

     g)  oświadczenie: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu

       z pełni praw publicznych, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za

       umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

       skarbowe, z jednoczesnym zobowiązaniem się do dostarczenia stosownej informacji

       z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku nawiązania stosunku pracy w wyniku    

       przeprowadzonego naboru, oraz o nieposzlakowanej opinii,       

 h)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie  swobodnego  przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pub. Dz. Urz. UE  L Nr 119 /ogólne rozporządzenie o ochronnie  danych /”,

 1.   kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – wyłącznie w przypadku    

       kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, o ile znajdzie

      się w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających   

      wymagania.                                                                      

        Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające  umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz dokumenty stanowiące podstawę

       do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy. Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie (II piętro, pok. 14) lub przesyłać

na adres ZDP w Lubartowie  ul. Krańcowa 6 w zamkniętych kopertach zaadresowanych

na Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, z dopiskiem: „nabór na stanowisko Zastępca Dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie”, w terminie do dnia 19 listopada  2019 r. do godziny 15 00.  

       Informacje związane z naborem udzielane są w dniach i godzinach pracy ZDP pod numerem telefonu  81 854 33-00.

        Oferty, które nie będą składane w zamkniętych kopertach zaadresowanych

na jednostkę z dopiskiem o treści określonej w ogłoszeniu o naborze lub oferty, które będą składane w ZDP  po upływie terminu do składania ofert, nie zostaną przyjęte przez pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie.                                                           

       Oferty przesłane drogą pocztową, które nie spełniają ww. warunków formalnych,  a także oferty przesłane drogą pocztową, które zostaną doręczone do Zarządu Dróg Powiatowych     w Lubartowie po upływie terminu do składania ofert, komisja przeprowadzająca nabór pozostawi bez rozpatrzenia i włączy do akt dokumentujących przeprowadzenie naboru. Komisja przeprowadzająca nabór po zapoznaniu się z ofertami złożonymi przez kandydatów na wolne stanowisko, które zostały złożone w ustalonym terminie i spełniają warunki formalne, dokona oceny tych ofert pod kątem ich zgodności

       z niezbędnymi wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze, a następnie zaprosi kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu naboru na rozmowę kwalifikacyjną  

w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu.

        Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru upowszechniona będzie niezwłocznie na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie

i w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych  https://zdplubartow.bip.lubelskie.pl/             

                                                                                                          Dyrektor        

                                                                                                                                                                                   Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie   

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki.

ZDP.B.370.5.2016                                                                                         Lubartów, dn. 17.06.2016 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 73633-2016 z dnia 2016-06-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Lubartów
Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki na odcinku od km 3+491,00 do km 4+211,00, długości 720 m
Termin składania ofert: 2016-06-22

Numer ogłoszenia: 92755 – 2016;
data zamieszczenia: 17.06.2016

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 73633 – 2016 data 07.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 081 8542702, fax. 081 8553217.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki na odcinku od km 3+491,00 do km 4+211,00, długości 720 m Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej w tym w przedmiarze robót oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót..
W ogłoszeniu powinno być: Zmiana wielkości zamówienia tj. ilości robót w Przedmiarze Robót i Kosztorysie Ofertowym. Zmieniony Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy zamieszczono na stronie internetowej www.zdp.lubartow.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest:
5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 10:00 dnia 22.06.2016 r.
7. Wadium w formie : poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 275, 1804, oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240), należy złożyć w formie oryginału w pok. Nr 14 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie najpóźniej do godz. 10:00 dnia 22.06.2016 r..
W ogłoszeniu powinno być:
5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 10:00 dnia 27.06.2016 r.
7. Wadium w formie : poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 275, 1804, oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240), należy złożyć w formie oryginału w pok. Nr 14 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie najpóźniej do godz. 10:00 dnia 27.06.2016 r.

__________________________
/ Dyrektor ZDP w Lubartowie /

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki.

ZDP.B.370.5.2016                                                                  Lubartów, dn. 17.06.2016 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Dz.U.2015 r. poz. 2164) w odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o treści :

Nawiązując do rozwiązań projektowych, oraz po wizji lokalnej w terenie, zapytujemy,
czy Zamawiający potwierdza, że przyjęte rozwiązania projektowe na odcinku od km 3+491
do 3+863 spełnią oczekiwane założenia i nie przeniosą istniejących spękań na nowo ułożone warstwy bitumiczne w założonym okresie projektowym. W chwili obecnej istniejąca nawierzchnia posiada liczne spękania poprzeczne w odległościach co ok. 2 m przez całą szerokość jezdni, oraz liczne spękania siatkowe. Projekt na tym odcinku zakłada wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej, w sumie ok. 10 cm, bez żadnych rozwiązań uniemożliwiających przenoszenie się spękań odbitych.
Zamawiający wyjaśnienia:
Odcinki nawierzchni jezdni w złym stanie technicznym zakwalifikowano do naprawy wg przekroju konstrukcyjnego nr 2 tj. od km 3+861,70 do km 3+910,70,  od km 3+971,70 do km 3+983,70 i od km 4+056,70 do km 4+087,70. Na pozostałych odcinkach drogi nie przewiduje się wykonania na  istniejącej nawierzchni jezdni dodatkowych zabiegów naprawczych.

Nawiązując do rozwiązań projektowych, oraz po wizji lokalnej w terenie zwracamy uwagę na fakt, że krawężniki na części zjazdów po stronie istniejącego chodnika, który nie ulega przebudowie już w chwili obecnej mają odkrycie rzędu 2 do 6 cm. Zwracamy się z zapytaniem czy ułożenie projektowanej nawierzchni, przy założonej niwelecie ok. 10 cm, nie będzie powodowało konieczności regulacji wysokościowej wymienionych krawężników, oraz przełożenia nawierzchni zjazdów, gdyż nawierzchnia będzie wykonana powyżej górnej pow. krawężnika?
Zamawiający wyjaśnienia:
Przyjęta w projekcie technologia przebudowy przedmiotowej drogi na odcinku istniejącego chodnika zakłada wykonanie dwóch warstw bitumicznych o łącznej grubości
min. 6cm po uprzednim frezowaniu istniejącej nawierzchni jezdni w celu korekty pochyleń poprzecznych (frezowanie o grubości zgodnie z przekrojami poprzecznymi oraz tabelą frezowań). Na podstawie pomiarów geodezyjnych oraz rozwiązań projektowych przyjętych
w dokumentacji stwierdzono, że nie zachodzi potrzeba regulacji istniejącego lewostronnego krawężnika, chodnika i zjazdów. Istniejący krawężnik będzie wyniesiony w stosunku do projektowanej nakładki wzmocnienia na wysokość min. h=6cm, natomiast na zjazdach po wykonaniu wzmocnienia jezdni istniejący krawężnik pozostanie w poziomie projektowanej nawierzchni jezdni.

Zgodnie z dokumentacją projektową zjazdy indywidualne w km 3+821 i 3+675,05 strona lewa zostały zaprojektowane jako gruntowe, z przepustami. Zjazdy te w chwili obecnej posiadają nawierzchnie z kostki betonowej, oraz płyt ażurowych, bez przepustów. Zwracamy się
z zapytaniem czy na wymienionych zjazdach należy wykonać przepusty zgodnie z projektem? Roboty te będą wiązały się z rozbiórką nowo wykonanej nawierzchni zjazdów, oraz po wykonaniu przepustów z jej odtworzeniem. Prace te nie zostały uwzględnione w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.
Zamawiający wyjaśnienia:
W związku z powyższym zgodnie z dokumentacją projektową należy uwzględnić roboty rozbiórkowe nawierzchni zjazdów w wyżej wymienionej lokalizacji, wykonanie projektowanych przepustów i rowów oraz odtworzenie istniejących nawierzchni. Zmieniony Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy zamieszczono na stronie internetowej www.zdp.lubartow.pl

____________________________________
/ Dyrektor ZDP w Lubartowie/

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki

ZDP.B.370.5.2016                                                                                    Lubartów, dn. 07.06.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.lubartow.pl

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 73633 – 2016;
data zamieszczenia: 07.06.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V    zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie , ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 081 8542702, faks 081 8553217.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.lubartow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki na odcinku od km 3+491,00 do km 4+211,00, długości 720 m.
Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej w tym w przedmiarze robót oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót.
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.11.11.00-9, 45.11.20.00-5, 45.11.22.10-0, 45.23.10.00-5, 45.23.30.00-9, 45.23.31.41-9, 45.23.32.90-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2 800,00 zł  (słownie: dwa tysiące osiemset złotych zero groszy)

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1) w pieniądzu
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo  kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem  pieniężnym
3) w gwarancjach bankowych
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 275, 1804, oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)
4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6, konto nr : 29 8707 0006 0021 2089 2000 0002 z dopiskiem :
Wadium:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki.

5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 10:00  dnia 22.06.2016 r.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie.
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym
6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
7. Wadium w formie : poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 275, 1804, oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240), należy złożyć w formie oryginału w pok. Nr 14 w siedzibie  Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie najpóźniej do godz. 10:00  dnia 22.06.2016 r.
8.Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą w osobnej kopercie opatrzonej nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w sposób następujący:

Wadium:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki.

9. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe – na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6, w terminie związania ofertą – zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów,       ul. Krańcowa 6, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy prawo zamówień publicznych.
12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1)   odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2)   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
16. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia rozumie się roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi o długości co najmniej 1,0 km każda; Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty metodą warunku granicznego: spełnia – nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje zasobami Minimalna liczba wymaganych jednostek (szt.) 1. Rozkładarka mieszanek mineralno- asfaltowych 1, 2. Walec statyczny samojezdny gładki 1, 3. Walec samojezdny ogumiony 1, 4. Walec samojezdny wibracyjny 1, 5. Skrapiarka do bitumu 1, 6. Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 1, 7. Szczotka mechaniczna 1.Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty metodą warunku granicznego: spełnia – nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami a w szczególności osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wydane zgodnie z odnośnymi przepisami (zgodnie z art. 14 ustawy Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. 2013.1409 ze zmianami ) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych / Dz.U.2014.768 / i należącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający określając wymogi zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty metodą warunku granicznego: spełnia – nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty metodą warunku granicznego: spełnia – nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków – w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 – Cena – 97
2 – Okres gwarancji – 3
IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na: a) zmianie terminu zakończenia wykonania robót budowlanych, spowodowanego warunkami atmosferycznymi – w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne odbiegają od warunków określonych w SST i uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.lubartow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów
Pokój nr 19.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2016 godzina 10:00,
miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów
Pokój nr 14.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

____________________________________
Kierownik Zamawiającego

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. ZMIANA TREŚCI SIWZ.Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 L ( od drogi wojewódzkiej nr 815 – Niedźwiada – Brzeźnica Bychawska – Kaznów – do drogi wojewódzkiej nr 821) w m. Brzeźnica Bychawska.

ZDP.B.370.4.2016

Lubartów, dn. 31.05.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 L ( od drogi wojewódzkiej nr 815 – Niedźwiada – Brzeźnica Bychawska – Kaznów – do drogi wojewódzkiej nr 821) w m. Brzeźnica Bychawska.

Numer ogłoszenia: 61847 – 2016;

data zamieszczenia: 31.05.2016
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 125694-2016 z dnia 2016-05-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Lubartów
Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 L ( od drogi wojewódzkiej nr 815 – Niedźwiada – Brzeźnica Bychawska-Kaznów-do drogi wojewódzkiej nr 821) w m. Brzeźnica Bychawska na długości 864 m Szczegółowy zakres prac określony jest w…
Termin składania ofert: 2016-06-06

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 125694 – 2016 data 18.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 081 8542702, fax. 081 8553217.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:1.4.
 • W ogłoszeniu jest:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 L ( od drogi wojewódzkiej nr 815 – Niedźwiada – Brzeźnica Bychawska-Kaznów-do drogi wojewódzkiej nr 821) w m. Brzeźnica Bychawska na długości 864 m Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej w tym w przedmiarze robót oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót.

 • W ogłoszeniu powinno być:

Zmiana wielkości zamówienia tj. ilości robót w Przedmiarze Robót i Kosztorysie Ofertowym. Zmieniony Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy zamieszczono na stronie internetowej www.zdp.lubartow.pl .

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:1).
 • W ogłoszeniu jest:
 1. Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 10:00 dnia 06.06.2016 r.
 2. Wadium w formie : poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 275, 1804, oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240), należy złożyć w formie oryginału w pok. Nr 14 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie najpóźniej do godz. 10:00 dnia 06.06.2016 r.
 • W ogłoszeniu powinno być:
 1. Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 10:00 dnia 07.06.2016 r.
 2. Wadium w formie : poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 275, 1804, oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240), należy złożyć w formie oryginału w pok. Nr 14 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie najpóźniej do godz. 10:00 dnia 07.06.2016 r.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:4.4).
 • W ogłoszeniu jest:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów Pokój nr 14.

 • W ogłoszeniu powinno być:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

07.06.2016 godzina 10:00, miejsce:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie ul. Krańcowa 6,

21-100 Lubartów Pokój nr 14.

__________________________

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie /

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 L ( od drogi wojewódzkiej nr 815 – Niedźwiada – Brzeźnica Bychawska – Kaznów – do drogi wojewódzkiej nr 821) w m. Brzeźnica Bychawska.

ZDP.B.370.4.2016 Lubartów, dn. 18.05.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 L ( od drogi wojewódzkiej nr 815 – Niedźwiada – Brzeźnica Bychawska – Kaznów – do drogi wojewódzkiej nr 821) w m. Brzeźnica Bychawska.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.lubartow.pl

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 125694 – 2016

data zamieszczenia: 18.05.2016 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie,
 2. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów,

woj. lubelskie,

tel. 081 8542702, faks 081 8553217.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.lubartow.pl

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 L ( od drogi wojewódzkiej nr 815 – Niedźwiada – Brzeźnica Bychawska – Kaznów – do drogi wojewódzkiej nr 821) w m. Brzeźnica Bychawska..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 L ( od drogi wojewódzkiej nr 815 – Niedźwiada – Brzeźnica Bychawska-Kaznów-do drogi wojewódzkiej nr 821) w m. Brzeźnica Bychawska na długości 864 m Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej w tym w przedmiarze robót oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót..

II.1.5)

 • przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.11.00.00-1, 45.23.23.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych zero groszy)
 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1) w pieniądzu

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym

3) w gwarancjach bankowych

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 275, 1804, oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)

 1. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6, konto nr : 29 8707 0006 0021 2089 2000 0002 z dopiskiem :

Wadium:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 L ( od drogi wojewódzkiej nr 815 – Niedźwiada – Brzeźnica Bychawska – Kaznów – do drogi wojewódzkiej nr 821) w m. Brzeźnica Bychawska.

 1. Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 10:00 dnia 06.06.2016 r.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym

 1. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 2. Wadium w formie : poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 275, 1804, oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240), należy złożyć w formie oryginału w pok. Nr 14 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie najpóźniej do godz. 10:00 dnia 06.06.2016 r.

8.Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą w osobnej kopercie opatrzonej nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w sposób następujący:

Wadium:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 L ( od drogi wojewódzkiej nr 815 – Niedźwiada – Brzeźnica Bychawska – Kaznów – do drogi wojewódzkiej nr 821) w m. Brzeźnica Bychawska.

 1. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe – na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6, w terminie związania ofertą – zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 2. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy prawo zamówień publicznych.
 3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
 4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1)   odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2)   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 1. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia rozumie się roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi o długości co najmniej 1,0 km każda; Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty metodą warunku granicznego: spełnia – nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Lp. Rodzaj zasobu Minimalna liczba wymaganych jednostek (szt.)
1. Rozkładarka mieszanek mineralno- asfaltowych 1
2. Walec statyczny samojezdny gładki 1
3. Walec samojezdny ogumiony 1
4. Walec samojezdny wibracyjny 1
5. Skrapiarka do bitumu 1
6. Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 1
7. Szczotka mechaniczna 1

 

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty metodą warunku granicznego: spełnia – nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami a w szczególności osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wydane zgodnie z odnośnymi przepisami (zgodnie z art. 14 ustawy Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. 2013.1409 ze zmianami ) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych / Dz.U.2014.768 / i należącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający określając wymogi zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty metodą warunku granicznego: spełnia – nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty metodą warunku granicznego: spełnia – nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków – w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena – 97
 2. Okres gwarancji – 3

IV.2.2)

 • przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na: a) zmianie terminu zakończenia wykonania robót budowlanych, spowodowanego warunkami atmosferycznymi – w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne odbiegają od warunków określonych w SST i uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.lubartow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

 1. Krańcowa 6,

21-100 Lubartów Pokój nr 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2016 godzina 10:00,

miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

 1. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów

Pokój nr 14..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

____________________________________

Kierownik Zamawiającego