Deklaracja dostępności

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie dokłada wszelkich starań, aby  zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych. Oświadczenie  w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie oraz www.zdp.lubartow.pl

Data publikacji strony internetowej www.zdp.lubartow.pl :  2012-05-02.       

Data ostatniej istotnej aktualizacji www.zdp.lubartow.pl :    2022-03-07.

Strona internetowa www.zdp.lubartow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych tj. zgodności i niezgodności wymienionych poniżej:

Zgodność strony internetowej z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r

  • walidacja HTML-a,
  • dostępność bez javascriptu,
  • kontrast elementów tekstowych,

Niezgodność strony internetowej z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r  

  • brak wersji kontrastowej,
  • brak tłumacza migowego

Strona internetowa www.zdplubartow.bip.lubelskie.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych tj. zgodności i niezgodności wymienionych poniżej:

·         walidacja HTML-a

·         walidacja CSS-a

·         walidacja poprawności nagłówków

·         dostępność bez javascriptu

·         poziom walidacji – AA WCAG

·         kontrast elementów tekstowych

·         poziom walidacji – AAA WCAG

·         walidacja poprawności nagłówków

Niezgodność strony internetowej z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r 

  • brak wersji kontrastowej,
  • brak tłumacza migowego

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-07.

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-07

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności w Zarządzie Dróg Powiatowych

W Zarządzie Dróg Powiatowych osoba odpowiedzialną jest:

 Koordynator ds. dostępności – Pan Wojciech Koziej

Do zadań Koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:
1) wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów Zarządu Dróg Powiatowych  w zakresie zapewnienia ich dostępności;
2) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie;
3) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
4) monitorowanie działalności podejmowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:
Wojciech Koziej tel. 781 804 802

adres do korespondencji: ul. Krańcowa 6 ,  21-100 Lubartów
e-mail: w.koziej@zdp.lubartow.p,l 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie ul. Krańcowa 6

Pomieszczenia Zarządu Dróg Powiatowych zlokalizowane są na parterze oraz na 2 piętrze budynku.

Do budynku prowadzi  jedno  wejście zlokalizowane od strony północnej.

Do wejścia prowadzi: chodnik położony przy budynku.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest dzwonek zamontowany na drzwiach wejściowych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń Zarządu Dróg Powiatowych  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

2. Budynek: Obwód Drogowy Kamionka Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie  ul. Michowska 83, 21-132 Kamionka.

Biuro w budynku zlokalizowane jest na parterze.

Do budynku prowadzi  jedno  wejście:  od placu Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych.

Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

3. Budynek: Obwód Drogowy Lubartów Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie  ul. Nowodworska 7, 21-100 Lubartów

Biuro w budynku  zlokalizowane jest na parterze.

Do budynku prowadzi  jedno  wejście:  od placu Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych.

Nad wejściami  nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.

 Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.