Zamówienie poniżej 30 000 euro. Zakup kruszywa betonowego z recyklingu lub kruszywa łamanego z kamienia naturalnego o frakcji 0-63 z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych: 1510 L , 1540 L, 1567 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.

 

ZDP.B.373.61.2019                                                                                                   Lubartów, dn.25.07.2019 r.

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów

zaprasza do złożenia oferty na:

     Zakup kruszywa betonowego z recyklingu lub kruszywa łamanego z kamienia naturalnego o frakcji 0-63 z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych: 1510 L , 1540 L, 1567 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup kruszywa betonowego z recyklingu lub  kruszywa łamanego z kamienia naturalnego o frakcji 0-63 z przeznaczeniem na utwardzenie poniższych  dróg powiatowych w ilościach około:

 

Lp.

Nazwa drogi Kruszywo
frakcja 0-63 lub kruszywo łamane
/ t /
1. 1510 L (Od drogi powiatowej nr 1509 L – Antonin Nowy – Kunów – Firlej – do drogi powiat. nr  1511 L) 1200,00
2. 1540 L (Od drogi powiatowej nr 1539 L –  Przypisówka  –  Leszkowice  –  do drogi pow. nr 1253 L) 200,00
3. 1567 L ((Lubliczyn –  Żmijanki -Stępków-Makoszka)-Rudka -Nowa Jedlanka-do dr pow. nr 1566 L) 1600,00
 1. Termin realizacji zamówieniazgodny z poniższym harmonogramem:
Termin realizacji Kruszywo betonowe
frakcja 0-63 lub kruszywo łamane
/ t /
do 31.08.2019 r. 1400,00
do 15.09.2019 r. 1600,00

 

 1. Warunki płatności – przelew w terminie do 30 dni po dostarczeniu faktury wystawionej na:

POWIAT LUBARTOWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6

NIP 714-18-91-281

do siedziby Zamawiającego, po dokonaniu dostawy każdej partii.

 1. Kryteria wyboru ofert – Cena 100 %
 2. Sposób przygotowania oferty:  a) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na załączonym druku                                                                                                                                                                                               b)  do oferty należy dołączyć:

– odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji                                                                                                                                         c) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem o treści:

 „Oferta na : Sprzedaż kruszywa betonowego z recyklingu lub kruszywa łamanego z kamienia naturalnego o frakcji 0-63 z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych: 1510 L , 1540 L,

1567 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.

     Nie otwierać przed 31.07.2019  r. godz.11:05”

 1. Zamawiający informuje, iż oferty składne w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2018.419), jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy firmy oraz adresu wykonawców a także informacji dotyczących ceny , terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, pokój nr 14

Termin złożenia oferty:31.07.2019  r. do godz. 11:00

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć osobiście albo za pośrednictwem kuriera lub poczty.

 1. Termin otwarcia ofert:

31.07.2019  r. o godz. 11:05,

pokój nr 16

 1. Poprawienie oferty:                                                                                                                                                                   Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

 1. Odrzucenie oferty:

Zmawiający odrzuci ofertę jeżeli treść oferty nie odpowiada treści zapytania cenowego.

11.Unieważnienie postępowania:

Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty

przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 1. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Monika Krawczyk tel. 81 854 32 97
 2. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie podpisana umowa.

14.Każdorazowa partia materiału będzie opatrzona dokumentem przewozowym wydanym przez

kopalnię stwierdzającym rodzaj i ilość wydanego i przewiezionego materiału.

 

W załączeniu:

Formularz Oferty – Załącznik Nr 1

Formularz Oferty Cenowej – Załącznik Nr 2

Wzór Umowy – Załącznik Nr 3

 

…………………………………….

/Dyrektor ZDP w Lubartowie/

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie  z siedzibą ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów;sekretariat@zdp.lubartow.pl ;

Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie jest Pani Małgorzata Egzmont tel. 81 85270 30 , megzmont@zdp.lubartow.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 20181986), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan :

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników;

na podstawie art. 18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wydrukuj

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Załącznik Nr 1 - Oferta 72 KB 89
pdf Załącznik Nr 2 - Oferta Cenowa 39 KB 90
pdf Załącznik Nr 3 - Wzór Umowy 178 KB 105
pdf Zapytanie cenowe 187 KB 105