INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup odsiewu betonowego frakcji 0-32 z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych: 1540 L, 1567 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.

DP.B.373.61.2019                                                                                       Lubartów, dnia 31.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup kruszywa betonowego z recyklingu lub kruszywa łamanego z kamienia naturalnego o frakcji 0-63 z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych: 1510 L , 1540 L, 1567 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.

ZDP.B.373.61.2019                                               Lubartów, dnia 31.07.2019 r.

 

 

Zamówienie poniżej 30 000 euro. Zakup pospółki z załadunkiem w ilości około 850,00 t z przeznaczeniem na utwardzenie drogi powiatowej 1510 L oraz do bieżącego utrzymania dróg powiatowych odbieranej transportem Kupującego loco baza Sprzedawcy. Punkt odbioru pospółki musi znajdować się w odległości do 45 km od siedziby Kupującego.

ZDP.B.373.61.2019                                                     Lubartów, dn.26.07.2019 r.

 

ZAPYTANIE CENOWE

 1. Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów

zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup pospółki z załadunkiem w ilości około 850,00 t z przeznaczeniem na utwardzenie drogi powiatowej 1510 L  oraz do bieżącego utrzymania dróg powiatowych odbieranej transportem Kupującego  loco baza Sprzedawcy. Punkt odbioru pospółki musi znajdować się w odległości do 45 km od siedziby Kupującego.

 

 

Nazwa

 

Rodzaj Ilość

/ t /

1. droga pow. 1510 L (Od drogi powiatowej nr 1509 L – Antonin Nowy – Kunów – Firlej – do drogi powiat. nr  1511 L)                                                                                                                 Pospółka 350,00
2. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Pospółka 500,00

 

2.Pospółka musi spełniać wymagania PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Zamawiający wymaga, aby dostarczany materiał pochodził z kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciągłym 031,5 mm, kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

 1. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie do 30.09.2019 r.
 2. Warunki płatności – przelew w terminie do 30 dni po dostarczeniu faktury wystawionej na:

POWIAT LUBARTOWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6

NIP 714-18-91-281

do siedziby Zamawiającego.

 1. Kryteria wyboru ofert:                                                                                                                                   a) Cena 95 %                                                                                                                                                  b) Odległość od Obwodu Drogowego w Lubartowie ul. Nowodworska 7 – 5 %

– do 15 km – 100 pkt.

– od 15 km do 30 km – 50 pkt.

– od 30 km do 45 km – 0 pkt.

 1. Sposób przygotowania oferty:                                                                                                                     a) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na załączonym druku                          b)  do oferty należy dołączyć:                                                                                                                                                        – zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczany produkt odpowiada określonym normom,

– odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.                                                                         c) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem o treści:

 „Oferta na : Sprzedaż  pospółki w ilości około 850,00 t odbieranej transportem Zamawiającego loco baza Sprzedawcy.

Nie otwierać przed 01.08.2019  r. godz.11:05”

 1. Zamawiający informuje, iż oferty składne w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2018.419), jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy firmy oraz adresu wykonawców a także informacji dotyczących ceny , terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie,Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, pokój nr 14

9. Termin złożenia oferty: 01.08.2019  r. do godz. 11:00

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć osobiście albo za pośrednictwem kuriera lub poczty

Termin otwarcia ofert:

01.08.2019  r. o godz. 11:05,

pokój nr 16

 1. Poprawienie oferty:

Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

 1. Odrzucenie oferty:

Zmawiający odrzuci ofertę jeżeli treść oferty nie odpowiada treści zapytania cenowego.

12.Unieważnienie postępowania:

Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty

przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 1. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Monika Krawczyk tel. 81 854 32 97
 2. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie podpisana umowa.
 3. Każdorazowa partia materiału będzie opatrzona dokumentem przewozowym wydanym przez kopalnię stwierdzającym rodzaj i ilość wydanego i przewiezionego materiału.

 

W załączeniu:

Formularz Oferty – Załącznik Nr 1

Formularz Oferty Cenowej – Załącznik Nr 2

Wzór Umowy – Załącznik Nr 3

 

…………………………………….

/Dyrektor ZDP w Lubartowie/

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie  z siedzibą ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów;sekretariat@zdp.lubartow.pl ;

Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie jest Pani Małgorzata Egzmont tel. 81 85270 30 , megzmont@zdp.lubartow.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 20181986), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 

Posiada Pani/Pan :

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników;

na podstawie art. 18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Zamówienie poniżej 30 000 euro. Zakup odsiewu betonowego frakcji 0-32 z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych: 1540 L, 1567 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.

ZDP.B.373.61.2019                                                                                            Lubartów, dn.25.07.2019 r.

 ZAPYTANIE CENOWE

 1. Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów

zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup odsiewu  betonowego frakcji 0-32 z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych:  

1540 L, 1567 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup odsiewu  betonowego frakcji 0-32 z przeznaczeniem na utwardzenie poniższych  dróg powiatowych w ilościach około:

Lp. Nazwa drogi Odsiew betonowy frakcja 0-32
/ t /
1. 1540 L (Od drogi powiatowej nr 1539 L –  Przypisówka  –  Leszkowice  –  do drogi pow. nr 1253 L) 40,00
2. 1567 L ((Lubliczyn –  Żmijanki -Stępków-Makoszka)-Rudka -Nowa Jedlanka-do dr pow. nr 1566 L) 320,00
 1. Termin realizacji zamówienia zgodny z poniższym harmonogramem:
Termin realizacji Odsiew betonowy frakcja 0-32                     / t /
do 31.08.2019 r. 40,00
do 15.09.2019 r. 320,00

 

 1. Warunki płatności – przelew w terminie do 30 dni po dostarczeniu faktury wystawionej na:

POWIAT LUBARTOWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6

NIP 714-18-91-281

do siedziby Zamawiającego, po dokonaniu dostawy każdej partii.

 1. Kryteria wyboru ofert – Cena 100 %
 2. Sposób przygotowania oferty:                                                                                                                                                                                              a) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na załączonym druku                                                            b)  do oferty należy dołączyć:                                                                                                                                                         – odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
 1. c) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem o treści:

 „Oferta na : Sprzedaż odsiewu  betonowego frakcji 0-32 z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych:  

1540 L, 1567 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.

     Nie otwierać przed 31.07.2019  r. godz.12:05”

 1. Zamawiający informuje, iż oferty składne w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2018.419), jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy firmy oraz adresu wykonawców a także informacji dotyczących ceny , terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, Krańcowa 6, 21-100 Lubartów,   pokój nr 14

Termin złożenia oferty: 31.07.2019  r. do godz. 12:00

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć osobiście albo za pośrednictwem kuriera lub poczty.

 1. Termin otwarcia ofert:

31.07.2019  r. o godz. 12:05, pokój nr 16

 1. Poprawienie oferty:    Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

 1.  Odrzucenie oferty:

Zmawiający odrzuci ofertę jeżeli treść oferty nie odpowiada treści zapytania cenowego.

11.Unieważnienie postępowania:

Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty

przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 1. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Monika Krawczyk tel. 81 854 32 97
 2. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie podpisana umowa.

14.Każdorazowa partia materiału będzie opatrzona dokumentem przewozowym wydanym przezkopalnię stwierdzającym rodzaj i ilość wydanego i przewiezionego materiału.

W załączeniu:

Formularz Oferty – Załącznik Nr 1

Formularz Oferty Cenowej – Załącznik Nr 2

Wzór Umowy – Załącznik Nr 3

 

…………………………………….

/Dyrektor ZDP w Lubartowie/

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie  z siedzibą ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów;sekretariat@zdp.lubartow.pl ;

Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie jest Pani Małgorzata Egzmont tel. 81 85270 30 , megzmont@zdp.lubartow.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 20181986), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan :

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników;

na podstawie art. 18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zamówienie poniżej 30 000 euro. Zakup kruszywa betonowego z recyklingu lub kruszywa łamanego z kamienia naturalnego o frakcji 0-63 z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych: 1510 L , 1540 L, 1567 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.

 

ZDP.B.373.61.2019                                                                                                   Lubartów, dn.25.07.2019 r.

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów

zaprasza do złożenia oferty na:

     Zakup kruszywa betonowego z recyklingu lub kruszywa łamanego z kamienia naturalnego o frakcji 0-63 z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych: 1510 L , 1540 L, 1567 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup kruszywa betonowego z recyklingu lub  kruszywa łamanego z kamienia naturalnego o frakcji 0-63 z przeznaczeniem na utwardzenie poniższych  dróg powiatowych w ilościach około:

 

Lp.

Nazwa drogi Kruszywo
frakcja 0-63 lub kruszywo łamane
/ t /
1. 1510 L (Od drogi powiatowej nr 1509 L – Antonin Nowy – Kunów – Firlej – do drogi powiat. nr  1511 L) 1200,00
2. 1540 L (Od drogi powiatowej nr 1539 L –  Przypisówka  –  Leszkowice  –  do drogi pow. nr 1253 L) 200,00
3. 1567 L ((Lubliczyn –  Żmijanki -Stępków-Makoszka)-Rudka -Nowa Jedlanka-do dr pow. nr 1566 L) 1600,00
 1. Termin realizacji zamówieniazgodny z poniższym harmonogramem:
Termin realizacji Kruszywo betonowe
frakcja 0-63 lub kruszywo łamane
/ t /
do 31.08.2019 r. 1400,00
do 15.09.2019 r. 1600,00

 

 1. Warunki płatności – przelew w terminie do 30 dni po dostarczeniu faktury wystawionej na:

POWIAT LUBARTOWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6

NIP 714-18-91-281

do siedziby Zamawiającego, po dokonaniu dostawy każdej partii.

 1. Kryteria wyboru ofert – Cena 100 %
 2. Sposób przygotowania oferty:  a) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na załączonym druku                                                                                                                                                                                               b)  do oferty należy dołączyć:

– odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji                                                                                                                                         c) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem o treści:

 „Oferta na : Sprzedaż kruszywa betonowego z recyklingu lub kruszywa łamanego z kamienia naturalnego o frakcji 0-63 z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych: 1510 L , 1540 L,

1567 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.

     Nie otwierać przed 31.07.2019  r. godz.11:05”

 1. Zamawiający informuje, iż oferty składne w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2018.419), jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy firmy oraz adresu wykonawców a także informacji dotyczących ceny , terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, pokój nr 14

Termin złożenia oferty:31.07.2019  r. do godz. 11:00

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć osobiście albo za pośrednictwem kuriera lub poczty.

 1. Termin otwarcia ofert:

31.07.2019  r. o godz. 11:05,

pokój nr 16

 1. Poprawienie oferty:                                                                                                                                                                   Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

 1. Odrzucenie oferty:

Zmawiający odrzuci ofertę jeżeli treść oferty nie odpowiada treści zapytania cenowego.

11.Unieważnienie postępowania:

Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty

przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 1. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Monika Krawczyk tel. 81 854 32 97
 2. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie podpisana umowa.

14.Każdorazowa partia materiału będzie opatrzona dokumentem przewozowym wydanym przez

kopalnię stwierdzającym rodzaj i ilość wydanego i przewiezionego materiału.

 

W załączeniu:

Formularz Oferty – Załącznik Nr 1

Formularz Oferty Cenowej – Załącznik Nr 2

Wzór Umowy – Załącznik Nr 3

 

…………………………………….

/Dyrektor ZDP w Lubartowie/

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie  z siedzibą ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów;sekretariat@zdp.lubartow.pl ;

Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie jest Pani Małgorzata Egzmont tel. 81 85270 30 , megzmont@zdp.lubartow.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 20181986), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan :

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników;

na podstawie art. 18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- Roboty budowlane. Przebudowa dróg powiatowych: Część 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 L (Wola Skromowska – Sułoszyn – Żurawiniec – Kolonia Ostrówek) w m. Luszawa. Część 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L w miejscowości Antonin Nowy. Część 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1535 L w miejscowości Pożarów. Część 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 L (Annówka – do dr. kraj. nr 19) Część 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 L (Nowa Wieś – Brzostówka). Część 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L (Ciotcza – Wypnicha – Rudno – do dr. woj. nr 809). Część 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 L ((Wola Przybysławska) – Abramów). Część 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L (Blizocin – Jeziorzany).

ZDP.B.370.13.2019                                    Lubartów, dn. 16.07.2019 r.

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W LUBARTOWIE

ZDP.B.373.13.2019                                                       Lubartów, dnia 12.07.2019 r.

dot. przebudowy poniższych dróg powiatowych:

Część 1. Przebudowy drogi powiatowej nr 1536 L (Wola Skromowska – Sułoszyn – Żurawiniec – Kolonia Ostrówek) w m. Luszawa na długości około 900 m.

Część 2. Przebudowy drogi powiatowej nr 1509 L w miejscowości Antonin Nowy na długości 900 m.

Część 3. Przebudowy drogi powiatowej nr 1535 L w miejscowości Pożarów na długości około 500 m.

Część 4. Przebudowy drogi powiatowej nr 1223 L (Annówka – do dr. kraj. nr 19) na długości około 848 m.

Część 5. Przebudowy drogi powiatowej nr 1562 L (Nowa Wieś – Brzostówka) na długości około 990 m .

Część 6. Przebudowy drogi powiatowej nr 1512 L (Ciotcza – Wypnicha – Rudno – do dr woj. nr 809) na długości około 530 m.

Część 7. Przebudowy drogi powiatowej nr 1524 L ((Wola Przybysławska) – Abramów) na długości około 990 m.

Część 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L (Blizocin – Jeziorzany) na długości 630 m.