Zamówienie poniżej 30 000 euro. Zakup emulsji asfaltowej: – C69B3PU – ( K1-70) w ilości około 50,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy – punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.

ZDP.B.373.31. 2019                                                                                       Lubartów, dn.09.04.2019 r.

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 

 1. Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów zaprasza do złożenia oferty na:

     Zakup emulsji asfaltowej:

– C69B3PU – ( K1-70) w ilości około 50,00 t

odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy – punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.

Emulsja ma odpowiadać PN-EN 13808:2010 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe.  Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych”

2.Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu roku do dnia 31.10.2019 r.

 1. Warunki płatności – przelew w terminie do 30 dni po dostarczeniu faktury wystawionej na:

POWIAT LUBARTOWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6

NIP 714-18-91-281

do siedziby Zamawiającego, po dokonaniu dostawy każdej partii.

 1. Kryteria wyboru ofert:

a) Cena 95 %

b) Odległość od Obwodu Drogowego w Lubartowie ul. Nowodworska 7 – 5 %

– do 10 km – 100 pkt.

– od 10 km do 20 km – 50 pkt.

– od 20 km do 30 km – 0 pkt.

 1. Sposób przygotowania oferty:
 2. a) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na załączonym druku
 3. b) do oferty należy dołączyć:

– zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczany produkt odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

– odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

 1. c) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem o treści:

„Oferta na : Sprzedaż emulsji asfaltowej:

– C69B3PU – ( K1-70) w ilości około 50,00 t

odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy – punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.

Nie otwierać przed 12.04.2019  r. godz.11:05”

6.Miejsce i termin złożenia oferty:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie,

Krańcowa 6, 21-100 Lubartów,

pokój nr 14

Termin złożenia oferty: 12.04.2019  r. do godz. 11:00

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć osobiście albo za pośrednictwem kuriera lub poczty.

7.Termin otwarcia ofert:

12.04.2019  r. o godz. 11:05,

pokój nr 17

 1. Poprawienie oferty:

Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

 1. Odrzucenie oferty:

Zmawiający odrzuci ofertę jeżeli treść oferty nie odpowiada treści zapytania cenowego.

10.Unieważnienie postępowania:

Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty

przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 1. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:
 2. Monika Krawczyk tel. tel. 81 854 32 97
 3. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie podpisana umowa.

 

W załączeniu:

 • Formularz Oferty – Załącznik Nr 1
 • Wzór Umowy – Załącznik Nr 2

 

…………………………………….

/Dyrektor ZDP w Lubartowie/

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie z siedzibą ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów;sekretariat@zdp.lubartow.pl ;
 • Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie jest Pani Małgorzata Egzmont tel. 81 85270 30 , megzmont@zdp.lubartow.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 20181986), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Posiada Pani/Pan :
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników;
 • na podstawie art. 18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Wydrukuj

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Załącznik Nr 1 - Formularz Oferty 66 KB 199
pdf Załącznik Nr 2 - Wzór Umowy 161 KB 174