INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – usługi. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1570 L i 1574 L na odcinku Głębokie – Stary Uścimów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego.

ZDP.B.372.3.2019                                                                                                Lubartów, dn. 31.01.2019 r.

 

OGŁOSZENIE. Sprzedaż 130 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki – zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi

Lubartów, dnia 17.01.2019 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, Krańcowa 6, 21-100 Lubartów ogłasza  przetarg na: Sprzedaż 130 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki – zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.

Drogi nr:          – 1557 L – gm. Serniki

                        – 1511 L, 1535 L – gm. Firlej

                        1528 L, 1544 L – gm. Kamionka

                        – 1253 L, 1554 L – gm. Niedźwiada

                        – 1563 L, 1570 L – gm. Ostrów Lubelski

– 1533 L – gm. Ostrówek

– 1566 L, 1574 L, 1575 L – gm. Uścimów                                                                                                                      

Cena wywoławcza wynosi:

130 szt. drzew –29 021,96 zł brutto

 Uwaga: Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej określonej powyżej.

 1. Sprzedawca nie dopuszcza możliwości dzielenia zadania na części.
 2. Wymagany termin realizacji: do dnia 28.02.2019 r.
 3. Lokalizację, numery, ilość, wielkość i gatunek drzew określa załącznik nr 1 Instrukcji dla Kupujących.

Drzewa podlegające sprzedaży można oglądać w dowolnym terminie w miejscu wskazanym  w  załączniku nr 1  Instrukcji dla Kupujących.

 1. Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony internetowej Sprzedawcy zdp.lubartow.pl lub można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Sprzedawcy:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

Krańcowa 6, 21-100 Lubartów pok. Nr 20.

5. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:

Anna Osior – Dział Utrzymania Dróg i Mostów

tel.  81 854 27 03 ,       fax. 81 855 32 17

e-mail: aosior@zdp.lubartow.pl

w godzinach 7:00 ÷ 15:00

 1. Oferty należy składać w siedzibie Sprzedawcy,

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

Krańcowa 6, 21-100 Lubartów pok. nr 14,

bądź pocztą na wyżej podany adres.

 1. Termin składania ofert upływa dnia 22.01.2019 r.  o godzinie 10:00.

Termin ten musi być także zachowany przy składaniu oferty drogą pocztową.

 1. Oferta powinna spełniać wymogi określone w punkcie 7 Instrukcji dla Kupujących.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedawcy dnia 22.01.2019 r.  o godzinie 10:05

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

ul. Krańcowa 6

21-100 Lubartów  pok. Nr 20

 1. W przetargu mogą  wziąć udział wyłącznie osoby/podmioty posiadające uprawnienia do wycinki drzew i odpowiedni sprzęt wraz z uprawnieniami do obsługi tego sprzętu.
 2. Wadium
 • Sprzedawca wymaga wniesienia wadium.
 • Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 3% wartości ww. ceny wywoławczej, tj. 870,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100)
 • Kupujący wnosi wadium w formie pieniężnej.
 • Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6, konto nr : 29 8707 0006 0021 2089 2000 0002         w Banku Spółdzielczym I Oddział w Lubartowie z dopiskiem:

„Sprzedaż 130 drzew przydrożnych na ,,pniu’’ do wycinki

 • Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 10:00  dnia 22.01.2019 r.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie.

Wadium Sprzedawca przechowuje na rachunku bankowym.

 1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zamknięcia  przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert .
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się w Instrukcji dla Kupujących.

 

 

 

_________________________

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie/

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1570 L i 1574 L na odcinku Głębokie – Stary Uścimów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego.

ZDP.B.372.3.2019                                                                                               Lubartów, dn. 17.01.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Ogłoszenie nr 504480-N-2019 z dnia 2019-01-17 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:            

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1570 L i 1574 L na odcinku Głębokie – Stary Uścimów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego.

 Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, krajowy numer identyfikacyjny 431029317, ul. Krańcowa  6 , 21-100   Lubartów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 542 702, e-mail budowa@zdp.lubartow.pl, faks 818 553 217. 

Adres strony internetowej (URL): www.zdp.lubartow.pl Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zdp.lubartow.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta w formie pisemnej złożona osobiście albo za pośrednictwem kuriera lub poczty, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.
Adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6, pokój nr 14
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6, pokój nr 14

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1570 L i 1574 L na odcinku Głębokie – Stary Uścimów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego.
Numer referencyjny: ZDP.B.372.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1570 L i 1574 L na odcinku Głębokie – Stary Uścimów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1570 L i 1574 L na odcinku Głębokie – Stary Uścimów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego na długości około 3200 m oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników decyzji ZRID, około 70 podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474). 2. W skład dokumentacji wykonanej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) wchodzi: a) Wniosek zawierający elementy o których mowa w art. 11 d ust. 1 pkt. 1,2,3a,3b,4 w/powołanej ustawy, b) Opinie zarządu województwa, zarządu powiatu, wójta gminy, c) Projekty podziału nieruchomości, o których mowa w art. 11 d ust. 1 pkt. 3) w/powołanej ustawy, dla około 70 działek (właściwą ilość działek ustali projektant), d) Opinie, o których mowa w art. 11 d ust. 1 pkt. 8 w/powołanej ustawy o ile ich uzyskanie jest niezbędne, e) „Projekt budowlany” o którym mowa w art. 11 d ust. 1 pkt. 5) w/powołanej ustawy, w skład którego wchodzą: – mapa do celów projektowych w skali 1:500 – projekt zagospodarowania terenu – 3 szt. – projekt architektoniczno – budowlany branży drogowej – 5 szt. – projekty architektoniczno-budowlane (wykonawcze) branżowe w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym – 5 szt. – opinia geotechniczna – 3 szt. – przedmiar robót – 2 szt. – informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 szt. – operat wodno-prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest wymagane, – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 szt. – kosztorys ofertowy opracowany na podstawie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wymienionych w punkcie poprzednim – 2 szt. – kosztorys inwestorski, sporządzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – 2 szt. f) Opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu – 3 szt. g) Karta Informacyjna Przedsięwzięcia oraz decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach, jeśli decyzja jest wymagana. h) wersja elektroniczna całej dokumentacji określonej w pkt a)- g) Zamawiający umożliwi wgląd do wcześniej wykonanych dokumentacji projektowych stanowiących przedmiot zamówienia. Opracowanie, o którym mowa w niniejszym punkcie musi odpowiadać przepisom ustawy Prawo Budowlane /t.j. Dz. U. 2018.1202. z późn. zmianami/ oraz wymaganiom określonym : – w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /t.j. Dz. U. 2018.1935 / – w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013.1129.) – w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym /Dz.U.2004.130.1389/ z uwzględnieniem aktualnych na dzień oddania opracowania wersji ww. rozporządzeń i wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania na drogach /Dz. U.2003.220.2181 zał. ze zmianami / 3. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, tj. dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018.917 z późn. zmianami).

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71242000-6
71322000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-29

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-29

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia niniejszego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia niniejszego warunku. Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej, na budowę lub przebudowę drogi zawierającej budowę lub przebudowę chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego lub ciągu rowerowego o łącznej długości min. 1,0 km. – każda dokumentacja projektowa. • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą wymagane przez prawo budowlane uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz posiadającą aktualny wpis na listę właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający określając wymogi dla projektanta w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą jakość wykonanych prac. UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2018.1202 z późn. zmianami). 5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunky udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 1. a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. c) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; d) Dokumentów dotyczących podwykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia. 6.9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 6.8 pkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.9. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 6.9 stosuje się .

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych /co najmniej 2 usługi/, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Za usługę odpowiadającą rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia rozumie się usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej, na budowę lub przebudowę drogi zawierającej budowę lub przebudowę chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego lub ciągu rowerowego o łącznej długości min. 1,0 km. – każda dokumentacja projektowa – Załącznik 6 b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik 7. Wykazanie, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym co najmniej: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz posiadającą aktualny wpis na listę właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający określając wymogi dla projektanta w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą jakość wykonanych prac. UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018. 1202)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Oferta powinna zawierać: 1) wypełniony i podpisany Formularz oferty – załącznik 1 do SIWZ 2) pełnomocnictwo – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem , w przypadku podpisania oferty przez osobę/osoby, których uprawnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (podpisane przez wszystkich wykonawców) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy). 8.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. 28.01.2019 r. do godz.10:00, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie: nr konta 29 8707 0006 0021 2089 2000 0002 zgodnie z art. 63c ustawy z dnia 29 sierpnia 997 r. – Prawo bankowe), z dopiskiem : „Wadium: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1570 L i 1574 L na odcinku Głębokie – Stary Uścimów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego.” Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2018.110 z późn. zmianami) oraz z (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1508 i t.j. Dz.U.2018.2232 z późn. zmianami) 8.4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.(t.j. Dz. U. 2018. 1986 z późn. zmianami). 8.5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału i musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 8.6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą do godz. 10:00 dnia 28.01.2019 r. 8.7. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 8.8 W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (nie wniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

 IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na zmianie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy w przypadku przedłużających się formalności niezależnych od Wykonawcy, związanych z pozyskaniem opinii i uzgodnień dla uzyskania decyzji wymienionych w § 2 ust. 1. Wzoru umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

……………………………………………………….

                                                                                                                              / Dyrektor ZDP w Lubartowie /

 

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W LUBARTOWIE

ZDP.B.370.3.2019                                                                                       Lubartów, dnia 15.01.2019 r.

dot. Przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 1570 L i 1574 L na odcinku Głębokie – Stary Uścimów polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na długości około 3,2 km.