Zmiana treści SIWZ. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 L na odcinku o długości około 500 m pomiędzy m. Brzeźnica Książęca a granicą powiatu (wzmocnienie mieszanką mineralno-cementowo-emulsyjną (MCE)).

ZDP.B.37

ZDP.B.370.24.2018                                                                        Lubartów, dn. 16.10.2018 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Przebudowę  drogi powiatowej nr 1555 L na odcinku o długości około 500 m pomiędzy m. Brzeźnica Książęca a granicą powiatu.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP nr 634313-N-2018 w dniu  2018-10-10 r.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów na podstawie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579 z późn. zmianami) wprowadza następujące zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Pkt. 3 SIWZ. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. W pkt. 3.1 SIWZ jest:

3.1 Przedmiot zamówienia :

 

Przebudowa  drogi powiatowej nr 1555 L na odcinku o długości około 500 m pomiędzy  m. Brzeźnica Książęca a granicą powiatu.

  1. W pkt. 3.1 SIWZ powinno być:

3.1 Przedmiot zamówienia :

 

Przebudowa  drogi powiatowej nr 1555 L na odcinku o długości około 500 m pomiędzy m. Brzeźnica Książęca a granicą powiatu.

Wzmocnienie konstrukcji drogi mieszanką mineralno – cementowo – emulsyjną (MCE).

 

  1. W kosztorysie ofertowym jest:

 

Przebudowa  drogi powiatowej nr 1555 L na odcinku o długości około 500 m pomiędzy m. Brzeźnica Książęca a granicą powiatu.

 

  1. W kosztorysie ofertowym powinno być:

 

Przebudowa  drogi powiatowej nr 1555 L na odcinku o długości około 500 m pomiędzy m. Brzeźnica Książęca a granicą powiatu.

Wzmocnienie konstrukcji drogi mieszanką mineralno – cementowo – emulsyjną (MCE).

 

  1. W § 1 ust. 1. we wzorze umowy jest:

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

     Przebudowa  drogi powiatowej nr 1555 L na odcinku o długości około 500 m pomiędzy m. Brzeźnica Książęca a granicą powiatu.

Szczegółowy zakres prac określony jest w Kosztorysie Ofertowym oraz w Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót.

 

  1. W § 1 ust. 1.we wzorze umowy powinno być:
  2. Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa  drogi powiatowej nr 1555 L na odcinku o długości około 500 m pomiędzy m. Brzeźnica Książęca a granicą powiatu.

Wzmocnienie konstrukcji drogi mieszanką mineralno – cementowo – emulsyjną (MCE).

Szczegółowy zakres prac określony jest w Kosztorysie Ofertowym oraz w Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót.

 

Zmienione dokumenty dot. powyższego postępowania zamieszczono na stronie internetowej www.zdp.lubartow.pl

 

Powyższa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

 

Ogłoszenie nr 500248816-N-2018 z dnia 16-10-2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 634313-N-2018
Data: 10/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, Krajowy numer identyfikacyjny 431029317, ul. Krańcowa  6, 21-100   Lubartów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 542 702, e-mail budowa@zdp.lubartow.pl, faks 818 553 217.
Adres strony internetowej (url): www.zdp.lubartow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 L na odcinku o długości około 500 m pomiędzy m. Brzeźnica Książęca a granicą powiatu. Szczegółowy zakres prac określony jest w Kosztorysie Ofertowym oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót. 3.7. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: – wykonanie nawierzchni bitumicznej 3.7.1 Zamawiający stosownie do art.29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3.7 czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U.2018.108 z późn. zmianami) Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy osób, których Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych lub zawodowych, oraz osób prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej. 3.7.2 Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia iż osoby skierowane do wykonywania wymienionych w pkt 3.7 czynności będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 3.7.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 3.7.1. Kontrola może być przeprowadzana bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 3.7.4 Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić na etapie realizacji zamówienia /raz w miesiącu/ oświadczenia o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę z podaniem rodzaju wykonywanych robót, ilości zatrudnionych osób i stanowiska na jakim zatrudnione są osoby . 3.7.5 Wykonawca lub Podwykonawca może dokonać zmiany osób, o których mowa w pkt. 3.7.4, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym oraz po uzyskaniu jego zgody. W przypadku ww. zmiany Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wykazu nowo zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt. 3.7.4. Obowiązek ten Wykonawca lub Podwykonawca zrealizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. 3.7.6 Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczeń potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracowników skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego, w zakresie czynności wymienionych w pkt. 3.7 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę. 3.7.7 Za działania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w tym przedmiocie odpowiada Wykonawca.
W ogłoszeniu powinno być: Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 L na odcinku o długości około 500 m pomiędzy m. Brzeźnica Książęca a granicą powiatu. Wzmocnienie konstrukcji drogi mieszanką mineralno – cementowo – emulsyjną (MCE). Szczegółowy zakres prac określony jest w Kosztorysie Ofertowym oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót. 3.7. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: – wykonanie nawierzchni bitumicznej 3.7.1 Zamawiający stosownie do art.29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3.7 czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U.2018.108 z późn. zmianami) Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy osób, których Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych lub zawodowych, oraz osób prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej. 3.7.2 Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia iż osoby skierowane do wykonywania wymienionych w pkt 3.7 czynności będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 3.7.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 3.7.1. Kontrola może być przeprowadzana bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 3.7.4 Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić na etapie realizacji zamówienia /raz w miesiącu/ oświadczenia o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę z podaniem rodzaju wykonywanych robót, ilości zatrudnionych osób i stanowiska na jakim zatrudnione są osoby . 3.7.5 Wykonawca lub Podwykonawca może dokonać zmiany osób, o których mowa w pkt. 3.7.4, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym oraz po uzyskaniu jego zgody. W przypadku ww. zmiany Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wykazu nowo zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt. 3.7.4. Obowiązek ten Wykonawca lub Podwykonawca zrealizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. 3.7.6 Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczeń potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracowników skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego, w zakresie czynności wymienionych w pkt. 3.7 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę. 3.7.7 Za działania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w tym przedmiocie odpowiada Wykonawca.

 

 

Zmiana treści SIWZ i zmiana ogłoszenia nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.

 

 

 

                        __________________________

                                                                                                                / Dyrektor ZDP w Lubartowie /