Zmiana treści SIWZ. Przebudowa drogi powiatowej nr 1561 L (od dr. pow. nr 1557 L – Wola Sernicka – Nowa Wola – (Zawieprzyce)) w miejscowości Nowa Wola.

ZDP.B.370.22.2018                                                                        Lubartów, dn. 11.10.2018 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowę  drogi powiatowej nr 1561 L (od dr. pow. nr 1557 L – Wola Sernicka – Nowa Wola – (Zawieprzyce)) w miejscowości Nowa Wola.

 Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  2017. 1579 z późn. zmianami),  zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokonana zmiana dotyczy pkt 13. ppkt. 13.1 SIWZ  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

W ppkt 13.1 2) SIWZ jest :

2) Kryterium „gwarancja jakości ” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji podanego w miesiącach, jakie Wykonawca poda w  Formularzu Oferty.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert to: 12 miesięcy od daty odbioru końcowego bez wad i usterek .

Oferta Wykonawcy który nie zastosuje się do powyższej dyspozycji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert to: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego bez wad i usterek.

Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje dłuższy niż 36 – miesięczny okres gwarancji nie zostanie odrzucona w oparciu o zapisy art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, ale do obliczenia punktów w tym kryterium Zamawiający przyjmie 36 – miesięczny okres gwarancji.

Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w miesiącach w przedziale od 12 miesięcy do 36 miesięcy.

Zamawiający Ofercie o okresie gwarancji:

12 miesiące przyzna                             0   punktów,

36 miesięcy i więcej przyzna             100   punktów

Ofertom o innym  okresie gwarancji  / mieszczącym się w przedziale od 12 do 36 miesięcy  / zostanie przyporządkowana liczba punktów obliczona według wzoru:

G o – G min

G   = ( ———————      x 100 punktów ) x waga

G max – G min

Gdzie:   G min  – najniższa wartość w kryterium „Gwarancja jakości” równa 36 miesięcy

G max – najwyższa wartość w kryterium „Gwarancja jakości” równa 60 miesięcy

G o – wartość w kryterium „Gwarancja jakości” ocenianej oferty

W ppkt 13.1 2) SIWZ powinno być :

2) Kryterium „gwarancja jakości ” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji podanego w miesiącach, jakie Wykonawca poda w  Formularzu Oferty.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert to: 12 miesięcy od daty odbioru końcowego bez wad i usterek .

Oferta Wykonawcy który nie zastosuje się do powyższej dyspozycji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert to: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego bez wad i usterek.

Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje dłuższy niż 36 – miesięczny okres gwarancji nie zostanie odrzucona w oparciu o zapisy art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, ale do obliczenia punktów w tym kryterium Zamawiający przyjmie 36 – miesięczny okres gwarancji.

Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w miesiącach w przedziale od 12 miesięcy do 36 miesięcy.

Zamawiający Ofercie o okresie gwarancji:

12 miesiące przyzna                             0   punktów,

36 miesięcy i więcej przyzna                   100   punktów

Ofertom o innym  okresie gwarancji  / mieszczącym się w przedziale od 12 do 36 miesięcy  / zostanie przyporządkowana liczba punktów obliczona według wzoru:

G o – G min

G   = ( ————————       x 100 punktów ) x waga

G max – G min

Gdzie:    G min  – najniższa wartość w kryterium „Gwarancja jakości” równa 12 miesięcy

G max – najwyższa wartość w kryterium „Gwarancja jakości” równa 36 miesięcy

G o – wartość w kryterium „Gwarancja jakości” ocenianej oferty

 

Powyższa zmiana treści SIWZ nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.

Grzegorz Jaworski

_________________________

                                                                                                                / Dyrektor ZDP w Lubartowie /