OGŁOSZENIE. Sprzedaż 299 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki – zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.

Lubartów, dnia 20.08.2018 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, Krańcowa 6, 21-100 Lubartów ogłasza  przetarg na: Sprzedaż 299 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki – zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.

Drogi nr:         

– 1252 L – gm. Kock                                         

– 1559 L – gm. Ostrów Lubelski

– 1528 L, 1544 L – gm. Kamionka

– 1566 L, 1568 L, 1570 L, 1573 L, 1574 L, 1575 L – gm. Uścimów  

 1. Cena wywoławcza wynosi:

299 szt. drzew – 33 927,21 zł brutto

 Uwaga: Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej określonej powyżej.

 1. Sprzedawca nie dopuszcza możliwości dzielenia zadania na części.
 2. Wymagany okres realizacji: od dnia 16.10.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
 3. Lokalizację, numery, ilość, wielkość i gatunek drzew określa załącznik nr 1 Instrukcji dla Kupujących.

Drzewa podlegające sprzedaży można oglądać w dowolnym terminie w miejscu wskazanym  w  załączniku nr 1  Instrukcji dla Kupujących.

 1. Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony internetowej Sprzedawcy zdp.lubartow.pl lub można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Sprzedawcy:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

Krańcowa 6, 21-100 Lubartów pok. Nr 20.

6. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:

Anna Osior – Dział Utrzymania Dróg i Mostów

tel.  81 854 27 03 ,       fax. 81 855 32 17

e-mail: aosior@zdp.lubartow.pl

w godzinach 7:00 ÷ 15:00

 1. Oferty należy składać w siedzibie Sprzedawcy,

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

Krańcowa 6, 21-100 Lubartów pok. nr 14,

bądź pocztą na wyżej podany adres.

 1. Termin składania ofert upływa dnia 24.08.2018 r.  o godzinie 10:00.

Termin ten musi być także zachowany przy składaniu oferty drogą pocztową.

 1. Oferta powinna spełniać wymogi określone w punkcie 7 Instrukcji dla Kupujących.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedawcy dnia 24.08.2018 r.  o godzinie 10:05

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

ul.Krańcowa 6

21-100 Lubartów  pok. Nr 20

 1. W przetargu mogą  wziąć udział wyłącznie osoby/podmioty posiadające uprawnienia do wycinki drzew i odpowiedni sprzęt wraz z uprawnieniami do obsługi tego sprzętu.
 2. Wadium

1.Sprzedawca wymaga wniesienia wadium.

2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 3% wartości ww. ceny wywoławczej, tj. 1018,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemnaście złotych 00/100)

 1. Kupujący wnosi wadium w formie pieniężnej.
 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6, konto nr : 29 8707 0006 0021 2089 2000 0002         w Banku Spółdzielczym I Oddział w Lubartowie z dopiskiem:

„Sprzedaż 299 drzew przydrożnych na ,,pniu’’ do wycinki

 1. Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 10:00  dnia 24.08.2018 r.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie.

Wadium Sprzedawca przechowuje na rachunku bankowym.

 1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zamknięcia  przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert .
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się w Instrukcji dla Kupujących.

 

                                                                                                                          _________________________

                                                                                                                                        / Dyrektor ZDP w Lubartowie/

Wydrukuj

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Instrukcja dla Kupujących 192 KB 170
pdf Załącznik Nr 1_wykaz drzew 676 KB 169
pdf Załącznik Nr 2_formularz 142 KB 126
pdf Załącznik Nr 3_wzór umowy 235 KB 109