ZMIANA TREŚCI SIWZ. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1520 L z drogą gminną nr 103210 L w m. Wolica.

ZDP.B.370.18.2018                                                                 Lubartów, dn. 25.07.2018 r.

                                                   ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę  skrzyżowania drogi powiatowej nr 1520 L z drogą gminną nr 103210 L  w m. Wolica.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  2017. 1579 z późn. zmianami),  zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokonana zmiana dotyczy dołączenia SST nawierzchnia z betonu  asfaltowego  warstwa wiążąca / wyrównawcza  AC 16W 35/50 do załącznika nr 11.

Powyższa zmiana treści SIWZ nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.

Dołączone SST zamieszczono na stronie internetowej www.zdp.lubartow.pl .

__________________________

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie /