OGŁOSZENIE. Sprzedaż ciągnika rolniczego „ Ursus” C – 360, rok produkcji 1984, nr. rej. LLB U841, nr. VIN 506565.

 

Lubartów, dnia .30.05.2018

 

ZDP.AT.235.03.2018

OGŁOSZENIE

 Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, Krańcowa 6, 21-100 Lubartów ogłasza  przetarg na:

Sprzedaż ciągnika rolniczego „ Ursus” C – 360, rok produkcji 1984, nr. rej. LLB U841, nr. VIN 506565.

Cena wywoławcza wynosi:   5.000,00 zł/brutto.

Uwaga: Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej określonej powyżej. 

 1. Sprzedający nie dopuszcza możliwości dzielenia zadania na części.
 2. Wymagany termin realizacji: niezwłocznie po podpisaniu umowy i dokonaniu wpłaty.
 3. w/w ciągnik można oglądać na bazie Obwodu Drogowego w Lubartowie, ul. Nowodworska 7, po uprzednim powiadomieniu pod nr. tel. 790 306 787, w godz. 700 – 1500.
 4. Dokumenty o sprzedaży można pobrać ze strony internetowej  Sprzedającego zdp.lubartow.pl
 5. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:

Krzysztof Słotwiński – tel.  790 306 787

w godzinach 700 ÷ 1500

 1. Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego,

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

 1. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów pok. nr 14,

bądź pocztą na wyżej podany adres.

 1. Termin składania ofert upływa dnia 08.2018 r.  o godzinie 10:00.

Termin ten musi być także zachowany przy składaniu oferty drogą pocztową.

 1. Oferta powinna spełniać wymogi określone w punkcie 7 Instrukcji dla Kupujących.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego dnia 08.2018 r.  o godzinie 10:05

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

 1. Krańcowa 6

21-100 Lubartów  pok. Nr 20

 1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert .
 3. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Instrukcji dla Kupujących.

 

 

 

                                                                                  _________________________

                                                                                                                    / Dyrektor ZDP w Lubartowie/

Wydrukuj

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Instrukcja dla Kupujących 182 KB 97
pdf Załącznik Nr 1. Formularz Ofertowy 127 KB 89
pdf Załącznik Nr 2. Wzór Umowy 184 KB 88