OGŁOSZENIE. Sprzedaż ciągnika rolniczego „ Ursus” C – 360, rok produkcji 1984, nr. rej. LLB U841, nr. VIN 506565.

 

Lubartów, dnia .30.05.2018

 

ZDP.AT.235.03.2018

OGŁOSZENIE

 Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, Krańcowa 6, 21-100 Lubartów ogłasza  przetarg na:

Sprzedaż ciągnika rolniczego „ Ursus” C – 360, rok produkcji 1984, nr. rej. LLB U841, nr. VIN 506565.

Cena wywoławcza wynosi:   5.000,00 zł/brutto.

Uwaga: Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej określonej powyżej. 

 1. Sprzedający nie dopuszcza możliwości dzielenia zadania na części.
 2. Wymagany termin realizacji: niezwłocznie po podpisaniu umowy i dokonaniu wpłaty.
 3. w/w ciągnik można oglądać na bazie Obwodu Drogowego w Lubartowie, ul. Nowodworska 7, po uprzednim powiadomieniu pod nr. tel. 790 306 787, w godz. 700 – 1500.
 4. Dokumenty o sprzedaży można pobrać ze strony internetowej  Sprzedającego zdp.lubartow.pl
 5. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:

Krzysztof Słotwiński – tel.  790 306 787

w godzinach 700 ÷ 1500

 1. Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego,

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

 1. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów pok. nr 14,

bądź pocztą na wyżej podany adres.

 1. Termin składania ofert upływa dnia 08.2018 r.  o godzinie 10:00.

Termin ten musi być także zachowany przy składaniu oferty drogą pocztową.

 1. Oferta powinna spełniać wymogi określone w punkcie 7 Instrukcji dla Kupujących.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego dnia 08.2018 r.  o godzinie 10:05

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

 1. Krańcowa 6

21-100 Lubartów  pok. Nr 20

 1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert .
 3. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Instrukcji dla Kupujących.

 

 

 

                                                                                  _________________________

                                                                                                                    / Dyrektor ZDP w Lubartowie/