ZAPYTANIE CENOWE. Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej : – C65B3PU/RC (K1-65) w ilości około 44,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy – punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.

Znak sprawy: ZDP.B.373.39.2018                                                                 Lubartów, dn.15.05.2018 r.

 ZAPYTANIE CENOWE

 1.Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów

zaprasza do złożenia oferty na:

Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej:

– C65B3PU/RC   (K1-65) w ilości  około   44,00 t

odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy – punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.

 Emulsja ma odpowiadać PN-EN 13808:2010 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe.  Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych”

2.Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu roku do dnia 31.12.2018 r.

  1. Warunki płatności – przelew w terminie do 30 dni po dostarczeniu faktury wystawionej na:

POWIAT LUBARTOWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6

NIP 714-18-91-281

do siedziby Zamawiającego, po dokonaniu dostawy każdej partii.

4. Kryteria wyboru oferty

a) Cena 95 %

b) Odległość od Obwodu Drogowego w Lubartowie ul. Nowodworska 7 – 5 %

– do 10 km – 100 pkt.

– od 10 km do 20 km – 50 pkt.

– od 20 km do 30 km – 0 pkt.

  1. Sposób przygotowania oferty:

a) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na załączonym druku

b) do oferty należy dołączyć:

– zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczany produkt odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

– odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

c) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem o treści:

„Oferta na : Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej:

– C65B3PU/RC – (K1-65) w ilości  około   44,00 t

odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy – punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.

Nie otwierać przed 22.05.2018  r. godz.11:05”

6.Miejsce i termin złożenia oferty:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie,

Krańcowa 6, 21-100 Lubartów,

pokój nr 14

Termin złożenia oferty: 22.05.2018  r. do godz. 11:00

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć osobiście albo za pośrednictwem kuriera lub poczty.

7.Termin otwarcia ofert:

22.05.2018  r. o godz. 11:05,

pokój nr 17

  1. Poprawienie oferty:

Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

  1. Odrzucenie oferty:

Zmawiający odrzuci ofertę jeżeli treść oferty nie odpowiada treści zapytania cenowego.

10.Unieważnienie postępowania:

Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty

przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

  1. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:
  2. Monika Krawczyk tel. 81 854 33 00
  3. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie podpisana umowa.

W załączeniu:

  • Formularz Oferty – Załącznik Nr 1
  • Wzór Umowy – Załącznik Nr 2

 

…………………………………….

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie/