Zmiana treści SIWZ. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L (od drogi pow. nr 1514 L – Ciotcza – Wypnicha – Rudno – do drogi woj. Nr 809)

ZDP.B.370.2.2018 Lubartów, dn. 21.02.2018 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 1512 L (od drogi pow. nr 1514 L – Ciotcza – Wypnicha – Rudno – do drogi woj. Nr 809)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP nr 518555-N-2018 z dnia 2018-02-15 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów na podstawie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579 z późn. zmianami) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę punktu :
1. W opisie przedmiotu zamówienia ust.3.2. Przedmiot zamówienia – wykreśla się dotychczasowy zapis o treści:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L (od drogi pow. nr 1514 L – Ciotcza – Wypnicha – Rudno – do drogi woj. Nr 809) na długości 1 234,00 m. ”
a w to miejsce wpisuje się :
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L (od drogi pow. nr 1514 L – Ciotcza – Wypnicha – Rudno – do drogi woj. Nr 809) na długości 994 m.”

2. Zmianie ulega treść Załącznika 2 do SIWZ – Kosztorys ofertowy.
Załącznik 2 do SIWZ – Kosztorys ofertowy otrzymuje nowe brzmienie – w załączeniu.

3. Zmianie ulega treść Załącznika 6 do SIWZ – Projekt umowy.
Załącznik 6 do SIWZ– Projekt umowy. otrzymuje nowe brzmienie – w załączeniu.
Powyższa zmiana treści SIWZ nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.
Zmienione załączniki zamieszczono na stronie internetowej www.zdp.lubartow.pl .

__________________________
/ Dyrektor ZDP w Lubartowie /