ZAWIADOMIENIE o unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 L ((Borki–Pasmugi)–Annówka–do drogi kraj. nr 19)

ZDP.B.370.13..2017                                                                             Lubartów, dn. 30.08.2017 r

ZAWIADOMIENIE

 o unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

dot: Przebudowy drogi powiatowej nr 1223 L ((Borki–Pasmugi)–Annówka–do drogi kraj. nr 19)

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego .

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy P.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 100 000,00 zł . Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

 

……………………………………………………….

                                                                                                                                      / Dyrektor ZDP w Lubartowie

        

 

Wydrukuj