ZMIANA TREŚCI SIWZ. Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L ( od dr woj.809 – Drewnik – Węgielce – Krupy – Giżyce – Karolina – do drogi pow. nr 1508 L) na odcinku Giżyce – granica gmin Michów i Firlej.

ZDP.B.370.12.2017                                                                                       Lubartów, dn. 17.07.2017 r.

 

 ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L ( od dr woj.809 – Drewnik – Węgielce – Krupy – Giżyce – Karolina – do drogi pow. nr 1508 L) na odcinku Giżyce – granica gmin Michów i Firlej

 Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie działając zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami),  informuje, że wprowadza zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Zmiana dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest:

13.2.2 Kryterium „gwarancja jakości ” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji podanego w miesiącach, jakie Wykonawca poda w  Formularzu Oferty.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert to: 24 miesiące od daty odbioru końcowego bez wad i usterek .

Oferta Wykonawcy który nie zastosuje się do powyższej dyspozycji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert to: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego bez wad i usterek.

Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje dłuższy niż 48 – miesięczny okres gwarancji nie zostanie odrzucona w oparciu o zapisy art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, ale do obliczenia punktów w tym kryterium Zamawiający przyjmie 48 – miesięczny  okres gwarancji.

Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w miesiącach  w przedziale od 24 miesięcy do 48 miesięcy.

Zamawiający Ofercie o okresie gwarancji:

36 miesiące przyzna                                   0   punktów,

60 miesięcy i więcej przyzna                   100   punktów

Ofertom o innym  okresie gwarancji  / mieszczącym się w przedziale od 24 do 48 miesięcy  / zostanie przyporządkowana liczba punktów obliczona według wzoru:

 

G o – G min

G   = ( —————————————       x 100 punktów ) x waga

G max – G min

 

Gdzie:       G min  – najniższa wartość w kryterium „Gwarancja jakości” równa 36 miesiące

G max – najwyższa wartość w kryterium „Gwarancja jakości” równa 60 miesięcy

G o – wartość w kryterium „Gwarancja jakości” ocenianej oferty

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinno być:

13.2.2 Kryterium „gwarancja jakości ” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji podanego w miesiącach, jakie Wykonawca poda w  Formularzu Oferty.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert to: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego bez wad i usterek .

Oferta Wykonawcy który nie zastosuje się do powyższej dyspozycji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert to: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego bez wad i usterek.

Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje dłuższy niż 60 – miesięczny okres gwarancji nie zostanie odrzucona w oparciu o zapisy art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, ale do obliczenia punktów w tym kryterium Zamawiający przyjmie 60 – miesięczny  okres gwarancji.

Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w miesiącach  w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy.

Zamawiający Ofercie o okresie gwarancji:

36 miesięcy przyzna                                    0   punktów,

60 miesięcy i więcej przyzna                   100   punktów

Ofertom o innym  okresie gwarancji  / mieszczącym się w przedziale od 36 do 60 miesięcy  / zostanie przyporządkowana liczba punktów obliczona według wzoru:

G o – G min

G   = ( —————————————       x 100 punktów ) x waga

G max – G min

Gdzie:       G min  – najniższa wartość w kryterium „Gwarancja jakości” równa 36 miesiące

G max – najwyższa wartość w kryterium „Gwarancja jakości” równa 60 miesięcy

G o – wartość w kryterium „Gwarancja jakości” ocenianej oferty

Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany ogłoszenia i nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.

Zmieniony  Kosztorys Ofertowy zamieszczono na stronie internetowej www.zdp.lubartow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj