ZMIANA TREŚCI SIWZ. Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L (od drogi pow. nr 1508 L – Antonin Nowy – skrzyż. z DK19 – Łukówiec – Sułoszyn – do drogi pow. nr 1536 L)

ZDP.B.370.9.2017                                                                                                                                                                          Lubartów, dn. 10.07.2017 r.

 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L (od drogi pow. nr 1508 L – Antonin Nowy – skrzyż. z DK19 – Łukówiec – Sułoszyn –  do drogi pow. nr 1536 L)

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie działając zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami),  ) informuje, że wprowadza zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Zmiana dotyczy Kosztorysu Ofertowego.

W Kosztorysie Ofertowym jest:

 

4. D.04.03.01 Skropienie  nawierzchni drogowych emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa łamanego; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 m2 3 500,00    
 

6.

 

D.04.03.01

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych emulsją asfaltową

 

 

m2

 

3 500,00

   

 

W Kosztorysie Ofertowym powinno być:

 

4. D.04.03.01 Skropienie  nawierzchni drogowych emulsją asfaltową m2 3 500,00    
 

6.

 

D.04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową

 

 

m2

 

3 500,00

   

 

Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany ogłoszenia i nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.

Zmieniony  Kosztorys Ofertowy zamieszczono na stronie internetowej www.zdp.lubartow.pl

 

__________________________

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie /