ZMIANA TREŚCI SIWZ. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507 L (od drogi powiatowej nr 1504 L – Krupy – Wólka Michowska – Rawa – Rudno – do drogi wojewódzkiej nr 809).

ZDP.B.370.6.2017                                                                                                                                               Lubartów, dn. 29.03.2017 r.

 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507 L (od drogi powiatowej nr 1504 L – Krupy – Wólka Michowska – Rawa – Rudno – do drogi  wojewódzkiej nr 809).

 Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie działając zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami), ) informuje, że wprowadza zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Zmiana dotyczy Kosztorysu Ofertowego.

W Kosztorysie Ofertowym jest:

 

9.

 

D.06.06.02

Ręczne plantowanie poboczy

 

 

m

 

995,00

 

10.

 

D.06.06.02

Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm  

m

 

995,00

W Kosztorysie Ofertowym powinno być:

 

9.

 

D.06.06.02

Ręczne plantowanie poboczy

2(995,0 m x 0,5 m) = 995,0 m2

 

m2

 

995,00

 

10.

 

D.06.06.02

Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm

2(995,0 m x 0,5 m) = 995,0 m2

 

m2

 

995,00

Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany ogłoszenia i nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.

Zmieniony Kosztorys Ofertowy zamieszczono na stronie internetowej www.zdp.lubartow.pl

 

______________________

                                                                                                                     / Dyrektor ZDP w Lubartowie /