NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Część I. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. Część II. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Bazy Materiałowej w Kamionce.

ZDP.B.371.1.2017                                                                                 Lubartów, dn. 28.12.2016 r.

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 

Część I.

Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. Część II. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Bazy Materiałowej w Kamionce.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Część I.

Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie.

 

Unieważniono postępowanie

 

Część II.

Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Bazy Materiałowej w Kamionce.

 

  1. Roman Lipiński, p. Tomasz Obrośliński

PETROPOL S.C.

  1. Lubartowska 44 A, 21-132 Kamionka

 

Uzasadnienie wyboru: w Części II została złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, która spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu określone  w SIWZ.

 

Uzyskała punktów – 100

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr

oferty

 

Nazwa wykonawcy

 

Adres

Wykonawcy

Punktacja

Kryterium   – Cena

 

/ pkt /

Punktacja

Kryterium   –

odległość miejsca tankowania od Bazy Materiałowej w Kamionce

/ pkt /

Część I.

Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie.

 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO

   
Część II.

Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Bazy Materiałowej w Kamionce.

 

1. PETROPOL S.C.

Roman Lipiński, Tomasz Obrośliński

 

ul. Lubartowska 44 A,21-132 Kamionka

 

60 40,00
Razem:             100

 

 

 

 

 

_____________________________

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie/