OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1532 L (od dr kr. Nr 19 – Kock – Obw. Kocka – Tarkawica – Ostrówek Kolonia – do dr. pow. nr 1536 L) polegająca na budowie chodnika w m. Tarkawica.

ZDP.B.370.6.2016                                                                                 Lubartów, dn. 30.08.2016 r. 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1532 L (od dr kr. Nr 19 – Kock – Obw. Kocka – Tarkawica – Ostrówek Kolonia – do dr. pow. nr 1536 L) polegająca na budowie chodnika w m. Tarkawica.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA” S.A. 

21-400 Łuków, ul. Łapiguz 102

 Uzasadnienie wyboru: Została złożona jedna oferta, która  spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu określone  w SIWZ.

Uzyskała punktów – 100

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr

oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

Wykonawcy

Punktacja

Kryterium  – Cena

 

/ pkt /

Punktacja

Kryterium  –

Termin wykonania

/ pkt /

 

1.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA” S.A. ul. Łapiguz 102

21-400 Łuków

 

95,00 5,00
Razem:            100,00

                                                                                    _____________________________

                                                                                                                                     / podpis Kierownika Zamawiającego/