Zamówienie poniżej 30 000 EURO. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 1566 L (od drogi wojewódzkiej nr 813 – Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka – (Sosnowica))

ZDP.B.373.49.2016                                                                                  Lubartów, dn. 08.07.2016 r.


OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1.Działając na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz. U.2015 poz. 2164 ) oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, informuje, że w postępowaniu na:

 

Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 1566 L (od drogi wojewódzkiej nr 813 – Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka – (Sosnowica))

w dniu 08.07.2016 r. wybrano ofertę złożoną przez :

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A

ul. Krańcowa 7

21-100 Lubartów

  1. W w/w postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy  

Wartość netto

 

Wartość brutto

Termin wykonania Warunki płatności
 

1.

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Adres do korespondencji

ul. Ceramiczna 8

20-150 Lublin

 

81 681,60

 

100 468,37

 

30 dni od dnia zawarcia umowy

 

Przelew

30 dni

 

2.

Przedsiębiorstwo

Robót Drogowych Lubartów S.A

ul. Krańcowa 7

21-100 Lubartów

 

71 373 ,23

 

87 789,07

30 dni od dnia zawarcia umowy Przelew

30 dni

 

 ………………………………..

/Dyrektor ZDP w Lubartowie/