OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki.

ZDP.B.370.5.2016                                                                                         Lubartów, dn. 17.06.2016 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 73633-2016 z dnia 2016-06-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Lubartów
Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki na odcinku od km 3+491,00 do km 4+211,00, długości 720 m
Termin składania ofert: 2016-06-22

Numer ogłoszenia: 92755 – 2016;
data zamieszczenia: 17.06.2016

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 73633 – 2016 data 07.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 081 8542702, fax. 081 8553217.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki na odcinku od km 3+491,00 do km 4+211,00, długości 720 m Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej w tym w przedmiarze robót oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót..
W ogłoszeniu powinno być: Zmiana wielkości zamówienia tj. ilości robót w Przedmiarze Robót i Kosztorysie Ofertowym. Zmieniony Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy zamieszczono na stronie internetowej www.zdp.lubartow.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest:
5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 10:00 dnia 22.06.2016 r.
7. Wadium w formie : poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 275, 1804, oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240), należy złożyć w formie oryginału w pok. Nr 14 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie najpóźniej do godz. 10:00 dnia 22.06.2016 r..
W ogłoszeniu powinno być:
5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 10:00 dnia 27.06.2016 r.
7. Wadium w formie : poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 275, 1804, oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240), należy złożyć w formie oryginału w pok. Nr 14 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie najpóźniej do godz. 10:00 dnia 27.06.2016 r.

__________________________
/ Dyrektor ZDP w Lubartowie /

Wydrukuj

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
doc Zmiana treści SIWZ 20 KB 142
pdf Kosztorys Ofertowy 139 KB 136
pdf Przedmiar Robót 567 KB 119