OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki.

ZDP.B.370.5.2016                                                                                         Lubartów, dn. 17.06.2016 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 73633-2016 z dnia 2016-06-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Lubartów
Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki na odcinku od km 3+491,00 do km 4+211,00, długości 720 m
Termin składania ofert: 2016-06-22

Numer ogłoszenia: 92755 – 2016;
data zamieszczenia: 17.06.2016

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 73633 – 2016 data 07.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 081 8542702, fax. 081 8553217.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki na odcinku od km 3+491,00 do km 4+211,00, długości 720 m Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej w tym w przedmiarze robót oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót..
W ogłoszeniu powinno być: Zmiana wielkości zamówienia tj. ilości robót w Przedmiarze Robót i Kosztorysie Ofertowym. Zmieniony Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy zamieszczono na stronie internetowej www.zdp.lubartow.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest:
5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 10:00 dnia 22.06.2016 r.
7. Wadium w formie : poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 275, 1804, oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240), należy złożyć w formie oryginału w pok. Nr 14 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie najpóźniej do godz. 10:00 dnia 22.06.2016 r..
W ogłoszeniu powinno być:
5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 10:00 dnia 27.06.2016 r.
7. Wadium w formie : poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 275, 1804, oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240), należy złożyć w formie oryginału w pok. Nr 14 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie najpóźniej do godz. 10:00 dnia 27.06.2016 r.

__________________________
/ Dyrektor ZDP w Lubartowie /

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki.

ZDP.B.370.5.2016                                                                  Lubartów, dn. 17.06.2016 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Dz.U.2015 r. poz. 2164) w odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o treści :

Nawiązując do rozwiązań projektowych, oraz po wizji lokalnej w terenie, zapytujemy,
czy Zamawiający potwierdza, że przyjęte rozwiązania projektowe na odcinku od km 3+491
do 3+863 spełnią oczekiwane założenia i nie przeniosą istniejących spękań na nowo ułożone warstwy bitumiczne w założonym okresie projektowym. W chwili obecnej istniejąca nawierzchnia posiada liczne spękania poprzeczne w odległościach co ok. 2 m przez całą szerokość jezdni, oraz liczne spękania siatkowe. Projekt na tym odcinku zakłada wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej, w sumie ok. 10 cm, bez żadnych rozwiązań uniemożliwiających przenoszenie się spękań odbitych.
Zamawiający wyjaśnienia:
Odcinki nawierzchni jezdni w złym stanie technicznym zakwalifikowano do naprawy wg przekroju konstrukcyjnego nr 2 tj. od km 3+861,70 do km 3+910,70,  od km 3+971,70 do km 3+983,70 i od km 4+056,70 do km 4+087,70. Na pozostałych odcinkach drogi nie przewiduje się wykonania na  istniejącej nawierzchni jezdni dodatkowych zabiegów naprawczych.

Nawiązując do rozwiązań projektowych, oraz po wizji lokalnej w terenie zwracamy uwagę na fakt, że krawężniki na części zjazdów po stronie istniejącego chodnika, który nie ulega przebudowie już w chwili obecnej mają odkrycie rzędu 2 do 6 cm. Zwracamy się z zapytaniem czy ułożenie projektowanej nawierzchni, przy założonej niwelecie ok. 10 cm, nie będzie powodowało konieczności regulacji wysokościowej wymienionych krawężników, oraz przełożenia nawierzchni zjazdów, gdyż nawierzchnia będzie wykonana powyżej górnej pow. krawężnika?
Zamawiający wyjaśnienia:
Przyjęta w projekcie technologia przebudowy przedmiotowej drogi na odcinku istniejącego chodnika zakłada wykonanie dwóch warstw bitumicznych o łącznej grubości
min. 6cm po uprzednim frezowaniu istniejącej nawierzchni jezdni w celu korekty pochyleń poprzecznych (frezowanie o grubości zgodnie z przekrojami poprzecznymi oraz tabelą frezowań). Na podstawie pomiarów geodezyjnych oraz rozwiązań projektowych przyjętych
w dokumentacji stwierdzono, że nie zachodzi potrzeba regulacji istniejącego lewostronnego krawężnika, chodnika i zjazdów. Istniejący krawężnik będzie wyniesiony w stosunku do projektowanej nakładki wzmocnienia na wysokość min. h=6cm, natomiast na zjazdach po wykonaniu wzmocnienia jezdni istniejący krawężnik pozostanie w poziomie projektowanej nawierzchni jezdni.

Zgodnie z dokumentacją projektową zjazdy indywidualne w km 3+821 i 3+675,05 strona lewa zostały zaprojektowane jako gruntowe, z przepustami. Zjazdy te w chwili obecnej posiadają nawierzchnie z kostki betonowej, oraz płyt ażurowych, bez przepustów. Zwracamy się
z zapytaniem czy na wymienionych zjazdach należy wykonać przepusty zgodnie z projektem? Roboty te będą wiązały się z rozbiórką nowo wykonanej nawierzchni zjazdów, oraz po wykonaniu przepustów z jej odtworzeniem. Prace te nie zostały uwzględnione w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.
Zamawiający wyjaśnienia:
W związku z powyższym zgodnie z dokumentacją projektową należy uwzględnić roboty rozbiórkowe nawierzchni zjazdów w wyżej wymienionej lokalizacji, wykonanie projektowanych przepustów i rowów oraz odtworzenie istniejących nawierzchni. Zmieniony Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy zamieszczono na stronie internetowej www.zdp.lubartow.pl

____________________________________
/ Dyrektor ZDP w Lubartowie/

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ.dot.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki.

ZDP.B.370.5.2016                                                                  Lubartów, dn. 17.06.2016 r.

  WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki.  

 Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Dz.U.2015 r. poz. 2164) w odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o treści :

 1. Nawiązując do rozwiązań projektowych, oraz po wizji lokalnej w terenie, zapytujemy,
  czy Zamawiający potwierdza, że przyjęte rozwiązania projektowe na odcinku od km 3+491
  do 3+863 spełnią oczekiwane założenia i nie przeniosą istniejących spękań na nowo ułożone warstwy bitumiczne w założonym okresie projektowym. W chwili obecnej istniejąca nawierzchnia posiada liczne spękania poprzeczne w odległościach co ok. 2 m przez całą szerokość jezdni, oraz liczne spękania siatkowe. Projekt na tym odcinku zakłada wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej, w sumie ok. 10 cm, bez żadnych rozwiązań uniemożliwiających przenoszenie się spękań odbitych.

Zamawiający wyjaśnienia:

Odcinki nawierzchni jezdni w złym stanie technicznym zakwalifikowano do naprawy wg przekroju konstrukcyjnego nr 2 tj. od km 3+861,70 do km 3+910,70,  od km 3+971,70 do km 3+983,70 i od km 4+056,70 do km 4+087,70. Na pozostałych odcinkach drogi nie przewiduje się wykonania na  istniejącej nawierzchni jezdni dodatkowych zabiegów naprawczych.

 1. Nawiązując do rozwiązań projektowych, oraz po wizji lokalnej w terenie zwracamy uwagę na fakt, że krawężniki na części zjazdów po stronie istniejącego chodnika, który nie ulega przebudowie już w chwili obecnej mają odkrycie rzędu 2 do 6 cm. Zwracamy się z zapytaniem czy ułożenie projektowanej nawierzchni, przy założonej niwelecie ok. 10 cm, nie będzie powodowało konieczności regulacji wysokościowej wymienionych krawężników, oraz przełożenia nawierzchni zjazdów, gdyż nawierzchnia będzie wykonana powyżej górnej pow. krawężnika?

Zamawiający wyjaśnienia:

Przyjęta w projekcie technologia przebudowy przedmiotowej drogi na odcinku istniejącego chodnika zakłada wykonanie dwóch warstw bitumicznych o łącznej grubości
min. 6cm po uprzednim frezowaniu istniejącej nawierzchni jezdni w celu korekty pochyleń poprzecznych (frezowanie o grubości zgodnie z przekrojami poprzecznymi oraz tabelą frezowań). Na podstawie pomiarów geodezyjnych oraz rozwiązań projektowych przyjętych
w dokumentacji stwierdzono, że nie zachodzi potrzeba regulacji istniejącego lewostronnego krawężnika, chodnika i zjazdów. Istniejący krawężnik będzie wyniesiony w stosunku do projektowanej nakładki wzmocnienia na wysokość min. h=6cm, natomiast na zjazdach po wykonaniu wzmocnienia jezdni istniejący krawężnik pozostanie w poziomie projektowanej nawierzchni jezdni.

 1. Zgodnie z dokumentacją projektową zjazdy indywidualne w km 3+821 i 3+675,05 strona lewa zostały zaprojektowane jako gruntowe, z przepustami. Zjazdy te w chwili obecnej posiadają nawierzchnie z kostki betonowej, oraz płyt ażurowych, bez przepustów. Zwracamy się
  z zapytaniem czy na wymienionych zjazdach należy wykonać przepusty zgodnie z projektem? Roboty te będą wiązały się z rozbiórką nowo wykonanej nawierzchni zjazdów, oraz po wykonaniu przepustów z jej odtworzeniem. Prace te nie zostały uwzględnione w przedmiarze
  i kosztorysie ofertowym.

 Zamawiający wyjaśnienia:

W związku z powyższym zgodnie z dokumentacją projektową należy uwzględnić roboty rozbiórkowe nawierzchni zjazdów w wyżej wymienionej lokalizacji, wykonanie projektowanych przepustów i rowów oraz odtworzenie istniejących nawierzchni. Zmieniony Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy zamieszczono na stronie internetowej www.zdp.lubartow.pl

 

 

 

   ____________________________________

                                                                                                                                      / Dyrektor ZDP w Lubartowie/