OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. ZMIANA TREŚCI SIWZ.Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 L ( od drogi wojewódzkiej nr 815 – Niedźwiada – Brzeźnica Bychawska – Kaznów – do drogi wojewódzkiej nr 821) w m. Brzeźnica Bychawska.

ZDP.B.370.4.2016

Lubartów, dn. 31.05.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 L ( od drogi wojewódzkiej nr 815 – Niedźwiada – Brzeźnica Bychawska – Kaznów – do drogi wojewódzkiej nr 821) w m. Brzeźnica Bychawska.

Numer ogłoszenia: 61847 – 2016;

data zamieszczenia: 31.05.2016
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 125694-2016 z dnia 2016-05-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Lubartów
Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 L ( od drogi wojewódzkiej nr 815 – Niedźwiada – Brzeźnica Bychawska-Kaznów-do drogi wojewódzkiej nr 821) w m. Brzeźnica Bychawska na długości 864 m Szczegółowy zakres prac określony jest w…
Termin składania ofert: 2016-06-06

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 125694 – 2016 data 18.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 081 8542702, fax. 081 8553217.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:1.4.
 • W ogłoszeniu jest:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 L ( od drogi wojewódzkiej nr 815 – Niedźwiada – Brzeźnica Bychawska-Kaznów-do drogi wojewódzkiej nr 821) w m. Brzeźnica Bychawska na długości 864 m Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej w tym w przedmiarze robót oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót.

 • W ogłoszeniu powinno być:

Zmiana wielkości zamówienia tj. ilości robót w Przedmiarze Robót i Kosztorysie Ofertowym. Zmieniony Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy zamieszczono na stronie internetowej www.zdp.lubartow.pl .

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:1).
 • W ogłoszeniu jest:
 1. Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 10:00 dnia 06.06.2016 r.
 2. Wadium w formie : poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 275, 1804, oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240), należy złożyć w formie oryginału w pok. Nr 14 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie najpóźniej do godz. 10:00 dnia 06.06.2016 r.
 • W ogłoszeniu powinno być:
 1. Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 10:00 dnia 07.06.2016 r.
 2. Wadium w formie : poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 275, 1804, oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240), należy złożyć w formie oryginału w pok. Nr 14 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie najpóźniej do godz. 10:00 dnia 07.06.2016 r.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:4.4).
 • W ogłoszeniu jest:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów Pokój nr 14.

 • W ogłoszeniu powinno być:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

07.06.2016 godzina 10:00, miejsce:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie ul. Krańcowa 6,

21-100 Lubartów Pokój nr 14.

__________________________

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie /