OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1513 L (od drogi wojewódzkiej nr 809 – Michów – Rudzienko – Gołąb – do drogi wojew. nr 809).

ZDP.B.370.32016 Lubartów, dn. 16.03.2016 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1513 L (od drogi wojewódzkiej nr 809 – Michów – Rudzienko – Gołąb – do drogi wojew. nr 809).

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

  1. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu i jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny określonych w SIWZ.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr

oferty

Nazwa wykonawcy Adres

Wykonawcy

Punktacja

Kryterium – Cena

/ pkt /

Punktacja

Kryterium – okres gwarancji

/ pkt /

1. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Adres do korespondencji

ul. Ceramiczna 8

20-150 Lublin

92,09 3,00
Razem: 95,09
2 Przedsiębiorstwo

Robót Drogowych Lubartów S.A

ul. Krańcowa 7

21-100 Lubartów

97,00 3,00
Razem: 100,00
2 FEDRO Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1

08-445 Osieck

95,81 3,00
Razem: 98,81

_____________________________

/ podpis kierownika zamawiającego/