Zamówienie poniżej 30 000 EURO.Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej: – C65B3PU/RC (K1-65) w ilości około 35,00 t, – C69B3PU (K1-70) w ilości około 35,00 t

Zamówienie poniżej 30 000 EURO

ZDP.B.373.14.2016

Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej

———————————————

/ nazwa zamówienia /
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie z siedzibą ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej:

– C65B3PU/RC (K1-65) w ilości około 35,00 t

– C69B3PU (K1-70) w ilości około 35,00 t

odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy – punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.

Emulsja ma odpowiadać PN-EN 13808:2010 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych”
Termin składania ofert upływa w dniu 28.01.2016 r. o godzinie 10:00
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie,

  1. Krańcowa 6,

21-100 Lubartów

pokój nr 14

Otwarcie ofert nastąpi w:

Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie,

  1. Krańcowa 6

21-100 Lubartów

pokój nr 19

w dniu 28.01.2016 r. o godzinie 10:15
Załączniki:

– Zaproszenie do składania ofert

– Wzór Umowy – Załącznik nr 1

– Wzór Oferty – Załącznik nr 2

– Wzór oświadczenia – Załącznik nr 3