OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016

ZDP.B.372.12.2015 Lubartów, dn. 13.11.2015 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

Punktacja RAZEM
Cena Czas

Część 1. Nośnik pługa lemieszowego średniego będący jednocześnie rezerwowym nośnikiem piaskarki w przypadku awarii własnego nośnika

4 USŁUGI TRANSPORTOWE

Marek Bednarczyk

21-140 Michów, ul. Szkolna II 73

MERCEDES

– 1 szt

Praca piaskarki 97,00 1,98 98,98
Praca pługa
5 Kowalczyk Tadeusz

Przeds. Bud. Kopalnie Kruszyw Natural.

Rudka Gołębska 1, 21-132 Kamionka

VOLVO

– 1 szt

Praca piaskarki 86,22 1,98 88,20
Praca pługa

Część 2. Nośnik pługów lemieszowych ciężkich tj. ciągnik rolniczy z turbodoładowaniem o mocy min. 86 kW i przednim TUZ-em

2 „SEBA” Sebastian Wysok

Brzostówka 120, 21-107 Serniki

CASE 5140 – 1 szt. 97,00 3,00 100,00

Część 3. Nośnik pługów lemieszowych ciężkich tj. ciągnik rolniczy z turbodoładowaniem o mocy min. 86 kW i przednim TUZ-em + pług ciężki własny

1 Tomasz Sztorc

ul.22-go Lipca 32, 21-143 Abramów

JOHN DEERE – 1 szt. 97,00 3,00 100,00

Część 4. Równiarki samobieżne

3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A

ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

SHM4-120 – 1 szt. 97,00 1,98 98,98

Część 5. Ładowarki o pojemności łyżki 1 m3

5 Kowalczyk Tadeusz

Przeds. Bud. Kopalnie Kruszyw Natural.

Rudka Gołębska 1, 21-132 Kamionka

KAMATSU – 1 szt. 97,00 1,98 98,98

Część 6. Ładowarki o pojemności łyżki min. 3 m3

3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A

ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

HYUNDAI – 1 szt. 97,00 1,98 98,98

Część 7. Koparka kołowa z łyżką skarpową i pługiem

5 Kowalczyk Tadeusz

Przeds. Bud. Kopalnie Kruszyw Naturalnych

Rudka Gołębska 1, 21-132 Kamionka

OOK – 1 szt. 97,00 1,98 98,98

Uzasadnienie wyboru: Wybrane oferty spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu i są najkorzystniejsze na podstawie przyjętych kryteriów określonych w SIWZ. Uzyskały najwyższą ilość punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Punktacja RAZEM
Cena Czas

Część 1. Nośnik pługa lemieszowego średniego będący jednocześnie rezerwowym nośnikiem piaskarki w przypadku awarii własnego nośnika

1 Tomasz Sztorc

ul.22-go Lipca 32, 21-143 Abramów

MERCEDES – 1 szt Praca piaskarki 79,88 3 82,88
Praca pługa
4 USŁUGI TRANSPORTOWE

Marek Bednarczyk

21-140 Michów, ul. Szkolna II 73

MERCEDES

– 1 szt

Praca piaskarki 97,00 1,98 98,98
Praca pługa
5 Kowalczyk Tadeusz

Przeds. Bud. Kopalnie Kruszyw Natural.

Rudka Gołębska 1, 21-132 Kamionka

VOLVO

– 1 szt

Praca piaskarki 86,22 1,98 88,20
Praca pługa

Część 2. Nośnik pługów lemieszowych ciężkich tj. ciągnik rolniczy z turbodoładowaniem o mocy min. 86 kW i przednim TUZ-em

2 „SEBA” Sebastian Wysok

Brzostówka 120, 21-107 Serniki

CASE 5140 – 1 szt. 97,00 3,00 100,00

Część 3. Nośnik pługów lemieszowych ciężkich tj. ciągnik rolniczy z turbodoładowaniem o mocy min. 86 kW i przednim TUZ-em + pług ciężki własny

1 Tomasz Sztorc

ul.22-go Lipca 32, 21-143 Abramów

JOHN DEERE – 1 szt. 97,00 3,00 100,00

Część 4. Równiarki samobieżne

3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A

ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

SHM4-120 – 1 szt. 97,00 1,98 98,98

Część 5. Ładowarki o pojemności łyżki 1 m3

5 Kowalczyk Tadeusz

Przeds. Bud. Kopalnie Kruszyw Natural.

Rudka Gołębska 1, 21-132 Kamionka

KAMATSU – 1 szt. 97,00 1,98 98,98

Część 6. Ładowarki o pojemności łyżki min. 3 m3

3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A

ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

HYUNDAI – 1 szt. 97,00 1,98 98,98

Część 7. Koparka kołowa z łyżką skarpową i pługiem

5 Kowalczyk Tadeusz

Przeds. Bud. Kopalnie Kruszyw Natural.

Rudka Gołębska 1, 21-132 Kamionka

OOK – 1 szt. 97,00 1,98 98,98

_____________________________

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie/

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016

ZDP.B.372.12.2015 Lubartów, dn. 02.11. 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 293246 – 2015;

data zamieszczenia: 02.11.2015 r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.lubartow.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie ,
 2. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie,

tel. 081 8542702, faks 081 8553217.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.adp.lubartow.pl

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 polegających na pracy:

 1. Nośników pługów lemieszowych średnich będących jednocześnie rezerwowymi nośnikami piaskarek.
 2. Nośnika pługów lemieszowych ciężkich tj. ciągnik rolniczy z turbodoładowaniem o mocy min. 86 kW i przednim TUZ-em.
 3. Nośnika pługów lemieszowych ciężkich tj. ciągnik rolniczy z turbodoładowaniem o mocy min. 86 kW i przednim TUZ-em + pług ciężki własny.
 4. Równiarki samobieżnej.
 5. Ładowarki o pojemności łyżki 1 m3.
 6. Ładowarki o pojemności łyżki min. 3 m3.
 7. Koparki kołowej z łyżką skarpową i pługiem.

Posiadane czołownice pługów do następujących typów pojazdów:

 1. a) nośników piaskarek i nośników pługów średnich: – MAN 18272 – 1 szt. – MERCEDES 1824 – 1 szt.
 2. b) nośników pługów lemieszowych ciężkich:

– Pług ciężki bez czoła przystosowany do ciągnika rolniczego na przedni TUZ – 1 szt.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia , zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 97
 • 2 – Czas w jakim Wykonawca może przystąpić do pracy po zawiadomieniu przez zamawiającego – 3

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Zamawiający, zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami / przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na:

2.1 Zmianie wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT

 1. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.lubartow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

 1. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów

Pokój nr: 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2015 godzina 10:00,

miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

 1. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów Pokój nr: 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: : Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 polegających na pracy nośników pługów lemieszowych średnich będących jednocześnie rezerwowymi nośnikami piaskarek.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.04.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena – 97
 • 2. Czas w jakim Wykonawca może przystąpić do pracy po zawiadomieniu przez zamawiającego – 3

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 polegających na pracy: Nośnika pługów lemieszowych ciężkich tj. ciągnik rolniczy z turbodoładowaniem o mocy min. 86 kW i przednim TUZ-em.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.04.2016.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 polegających na pracy : Nośnika pługów lemieszowych ciężkich tj. ciągnik rolniczy z turbodoładowaniem o mocy min. 86 kW i przednim TUZ-em + pług ciężki własny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.04.2016.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 polegających na pracy: Równiarki samobieżnej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.04.2016.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 polegających na pracy:. Ładowarki o pojemności łyżki 1 m3..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.04.2016.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 polegających na pracy: Ładowarki o pojemności łyżki min. 3 m3..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.04.2016.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 polegających na pracy: Koparki kołowej z łyżką skarpową i pługiem..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.04.2016.

….…………………………….

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie/