OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg pow w sezonie zimowym 2015/2016 polegających na pracy: Część 1. Nośników pługów średnich będących jednocześnie rezerwowymi nośnikami piaskarek.

ZDP.B.372.11.2015 Lubartów, dn. 28.10.2015 r.

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :

Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 polegających na pracy:

Część 1. Nośników pługów lemieszowych średnich będących jednocześnie rezerwowymi nośnikami piaskarek. ”

zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

W wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty.

W postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie złożone oferty przedstawiają taki sam bilans pierwszego kryterium – Cena i drugiego kryterium – Czas w jakim Wykonawca może przystąpić do pracy po zawiadomieniu przez zamawiającego.

W związku z powyższym postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Część 3. Równiarek samobieżnych.

zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta.

Złożona oferta została odrzucona.

Ogłoszenie o kolejnym postępowaniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.zdp.lubartow.pl.

…………………………………….

/Dyrektor ZDP w Lubartowie/

Wydrukuj