OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L (od drogi woj. nr 809 – Drewnik-Węgielce-Krupy-Giżyce-Karolina do drogi powiatowej nr 1508 L) w m. Węgielce.

ZDP.B.370.10.2015 Lubartów, dn. 22.10.2015 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L (od drogi woj. nr 809 – Drewnik-Węgielce-Krupy-Giżyce-Karolina do drogi powiatowej nr 1508 L) w m. Węgielce.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

  1. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu i jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny określonych w SIWZ.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr

oferty

Nazwa wykonawcy Adres

Wykonawcy

Punktacja

Kryterium – Cena

/ pkt /

Punktacja

Kryterium – okres gwarancji

/ pkt /

1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A ul. Krańcowa 7

21-100 Lubartów

97,00 3,00
Razem: 100,00
2 FEDRO Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1

08-445 Osieck

76,02 0,00
Razem: 76,02
2 STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

70,71 0,00
Razem: 70,71
4 Usługi Ascenizacyjne Transportowo-Handlowe

Roman Wałach

ul. Głowackiego 57A

24-170 Kurów

82,30 1,5
Razem: 83,80

_____________________________

/ podpis kierownika zamawiającego/

Wydrukuj