WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L (od drogi woj. nr 809 – Drewnik-Węgielce-Krupy-Giżyce-Karolina do drogi powiatowej nr 1508 L) w m. Węgielce.

ZDP.B.370.10.2015

Lubartów, dn. 13.10.2015 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Przebudowę drogi powiatowej nr 1504 L (od drogi woj. nr 809 – Drewnik-Węgielce-Krupy-Giżyce-Karolina do drogi powiatowej nr 1508 L) w m. Węgielce.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) w odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o treści :

  1. Zwracamy się z prośbą o określenie kategorii ruchu zaprojektowanej drogi oraz rodzaju lepiszcza do warstwy ścieralnej. Dokumentacja budowlano-wykonawcza oraz SST D-05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego mówią o zastosowaniu asfaltu drogowego 50/70. Natomiast przedmiar i kosztorys robót mówią o zastosowaniu asfaltu drogowego 35/50.

Zamawiający wyjaśnienia:

a/ Kategoria ruchu zaprojektowanej drogi – KR1

b/ Do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S należy zastosować asfalt

drogowy 50/70.

Zamawiający załącza zmieniony Przedmiar Robót oraz Kosztorys Ofertowy.

  1. Zwracamy się z prośbą o załączenie do SIWZ Projektu Stałej Organizacji Ruchu, o którym mowa w części opisowej dokumentacji budowlano-wykonawczej.

Zamawiający wyjaśnienia:

Zamawiający załącza Projekt Stałej Organizacji Ruchu.

  1. Czy zamawiający będzie wymagał sporządzenia przez Wykonawcę Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Zamawiający wyjaśnienia:

Zgodnie z pkt. XII SIWZ oraz § 8 ust.2 lit. f zamawiający wymaga wykonania oznakowania związanego z realizacją robót zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu (na czas prowadzenia robót) – opracowanym przez Wykonawcę.

____________________________________

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie/

Wydrukuj