OGŁOSZENIE. Sprzedaż 95 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki – zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.

Lubartów, dnia 02.10.2015 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, Krańcowa 6, 21-100 Lubartów ogłasza przetarg na: sprzedaż 95 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki – zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.

drogi nr: – 1551L,1553L,1554L,1555L – gm. Niedźwiada

– 1501L – gm. Kock

-1559L – gm. Ostrów Lub.

– 1562L,1559L – gm. Serniki

– 1574L – gm. Uścimów

– 1528L – gm. Kamionka

– 1550L – gm. Lubartów

– 1532L,1533L- gm. Ostrówek

– 1512L – gm. Michów

– 1545L,1578L – gm, Miasto Lubartów

– 1512L – gm. Abramów

 1. Sprzedający nie dopuszcza możliwości dzielenia zadania na części.
 2. Wymagany termin realizacji: 28.02.2016 r.
 3. Cena wywoławcza wynosi:

95szt. drzew – 20 286,98

Uwaga: Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej określonej powyżej.

 1. Drzewa podlegające sprzedaży można oglądać w dowolnym terminie w miejscu wskazanym w załączniku nr 1 Instrukcji dla Kupujących.
 2. Dodatkowe informacje w tym zakresie można uzyskać u osoby wskazanej w pkt. 8 niniejszego ogłoszenia.
 3. Lokalizację, numery, ilość, wielkość i gatunek drzew określa załącznik nr 1 Instrukcji dla Kupujących.
 4. Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony internetowej  Sprzedającego www.zdp.lubartow.pl lub można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Sprzedającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

 1. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów pok. Nr 17.
 2. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
 3. Bogdan Mileszczyk – Dział Utrzymania Dróg i Mostów

tel.  81 854 27 32 ,       fax. 81 855 32 17

e-mail: b.mileszczyk@zdp.lubartow.pl

w godzinach 7:00 ÷ 15:00

 1. Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego,

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

 1. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów pok. Nr 14.

Bądź pocztą na wyżej podany adres.

Termin składania ofert upływa dnia 14.10.2015 r.  o godzinie 10:00.

Termin ten musi być także zachowany przy składaniu oferty drogą pocztową.

 1. Oferta powinna spełniać wymogi określone w punkcie 6 Instrukcji dla Kupujących.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego,

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

 1. Krańcowa 6

21-100 Lubartów  pok. Nr 17

dnia 14.10.2015 r.  o godzinie 10:05

 1. W przetargu mogą  wziąć udział wyłącznie osoby/podmioty posiadające uprawnienia do wycinki drzew i odpowiedni sprzęt wraz z uprawnieniami do obsługi tego sprzętu.
 2. Wadium
 3. Sprzedający wymaga wniesienia wadium.
 4. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:

608,61 zł (słownie: sześćset osiem złotych sześćdziesiąt jeden groszy)

 1. Wykonawca wnosi wadium w formie pieniężnej.
 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6, konto nr : 29 8707 0006 0021 2089 2000 0002 z dopiskiem :

„Sprzedaż 95 drzew przydrożnych na ,,pniu’’ do wycinki

 1. Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 10:00 dnia 14.10.2015 r.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie.

Wadium zamawiający przechowuje na rachunku bankowym

 1. Wadium, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 2. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 3. Sprzedający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
 4. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Sprzedający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
 5. Sprzedający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 6. Sprzedający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1)   odmówił podpisania umowy na sprzedaż 95 sztuk drzew przydrożnych na ,,pniu” do wycinki na warunkach określonych w ofercie;

2)   zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 1. 12.  Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
 2. 13.  Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia  przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert .

_________________________

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie/