OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa dróg powiatowych Nr 1518 L i 1520 L w miejscowości Wolica

ZDP.B.370.9.2015 Lubartów, dn. 21.07.2015 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1518 L i Nr 1520 L w miejscowości Wolica.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

  1. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu i jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny określonych w SIWZ.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1518 L i Nr 1520 L w miejscowości Wolica.

Nr

oferty

Nazwa wykonawcy Adres

Wykonawcy

Punktacja

Kryterium – Cena

/ pkt /

Punktacja

Kryterium – okres gwarancji

/ pkt /

1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A ul. Krańcowa 7

21-100 Lubartów

97,00 3,00
Razem: 100,00
2 STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

71,26 0,00
Razem: 71,26
3 Zakład Budowy

Wodociągów i Kanalizacji

Marek Zadura

Góry 85A

24-173 Markuszów

73,63 3,00
Razem: 76,63

 

_____________________________

/ podpis kierownika zamawiającego/

Wydrukuj