OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Część I. Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1509 L . Część II. Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1532 L

ZDP.B.370.8.2015 Lubartów, dn. 08.07.2015 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Część I. Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1509 L (Od drogi powiat. nr 1508 L – Antonin Nowy – skrzyż. z drogą krajową nr 19 – Łukówiec -Sułoszyn – do drogi powiatowej nr 1536 L).

Część II. Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1532 L (Od dr kr. nr 19- Kock- Obw. Kocka – Tarkawica – Ostrówek Kolonia- do dr. pow. nr 1533 L).

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

  1. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu i jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny określonych w SIWZ.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Część I. Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1509 L

Nr

oferty

Nazwa wykonawcy Adres

Wykonawcy

Punktacja

Kryterium – Cena

/ pkt /

Punktacja

Kryterium – okres gwarancji

/ pkt /

1 STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

69,81 3,00
Razem: 72,81
2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7

21-100 Lubartów

97,00 3,00
Razem: 100,00
3 FEDRO Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1

08-445 Osieck

67,16 3,00
Razem: 70,16
4 Zakład Budowy

Wodociągów i Kanalizacji

Marek Zadura

Góry 85A

24-173 Markuszów

77,98 3
Razem:

Część II. Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1532 L

Nr

oferty

Nazwa wykonawcy Adres

Wykonawcy

Punktacja

Kryterium – Cena

/ pkt /

Punktacja

Kryterium – okres gwarancji

/ pkt /

1 STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

61,21 3,00
Razem: 64,21
2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7

21-100 Lubartów

97,00 3,00
Razem: 100,00
3 FEDRO Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1

08-445 Osieck

60,68 3,00
Razem: 63,68
4 Zakład Budowy

Wodociągów i Kanalizacji

Marek Zadura

Góry 85A

24-173 Markuszów

79,25 3
Razem: 82,25

_____________________________

/ podpis kierownika zamawiającego/