OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej:C65B3PU/RC w ilości ok. 20,00t, C69B3PU w ilości ok.30,00t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy-punkt odbioru emulsji znajdujący się w odl. do 30km

ZDP.B.371.7. 2015 Lubartów, dn. 23.06.2015 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego :

Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej:

– C65B3PU/RC (K1-65) w ilości około 20,00 t

– C69B3PU (K1-70) w ilości około 30,00 t

odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy – punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OLAN Południe Sp. z o.o., ul. Szkolna 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu.

Na podstawie przyjętych kryteriów określonych w SIWZ uzyskała 95,00 punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Punktacja

Kryterium – CENA

/ pkt /

Punktacja

Kryterium – Odległość punktu odbioru emulsji od bazy Obwodu Drogowego Nr 2, ul. Nowodworska 7, 21-100 Lubartów

/ pkt /

1 OLAN Południe Sp. z o.o. ul. Szkolna 6

33-200 Dąbrowa Tarnowska

95,00 0,00
Razem : 95,00
2 Przedsiębiorstwo

Robót Drogowych Lubartów S.A.

ul. Krańcowa 7

21-100 Lubartów

83,96 3,75
Razem : 87,71

_______________________

/Dyrektor ZDP w Lubartowie/