OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drogach gruntowych.

ZDP.B.370.6. 2015                       Lubartów, dn. 10.06.2015 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego :

Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drogach gruntowych.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

P.P.H.U. „DANRAF” Rafał Wałach, ul. Głowackiego 57A, 24-170 Kurów

Uzasadnienie wyboru:

W postępowaniu została złożona jedna oferta.

Wybrana oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu.

Na podstawie przyjętych kryteriów określonych w SIWZ uzyskała 100,00 punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Punktacja

Kryterium – CENA

/ pkt /

Punktacja

Kryterium – Termin płatności faktury

/ pkt /

1. P.P.H.U. „DANRAF”

Rafał Wałach

ul. Głowackiego 57A

24-170 Kurów

95,00 5,00
Razem : 100,00

_______________________

/Dyrektor ZDP w Lubartowie/