ZMIANA TREŚCI SIWZ. Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drogach gruntowych.

ZDP.B.370.6.2015 Lubartów, dn. 01.06.2015 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drogach gruntowych.

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zamawiający wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W opisie przedmiotu zamówienia dodaje się :

Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu należy wykonać przy użyciu rozkładarki, dwoma warstwami

I warstwa – kruszywo 0-63 średniej grubości 15 cm

II warstwa – odsiew 0-32 średniej grubości 5 cm

a następnie zagęścić walcem wibracyjnym samojezdnym.

W związku z powyższą zmianą zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 

__________________________

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie /

Wydrukuj