ZMIANA TREŚCI SIWZ. Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drogach gruntowych.

ZDP.B.370.6.2015 Lubartów, dn. 28.05.2015 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drogach gruntowych.

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) Zamawiający wprowadza zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

We wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ :

  1. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie :

„3. Rozpoczęcie robót nastąpi po przekazaniu placu budowy.”

  1. § 12 ust.1 pkt. e) otrzymuje brzmienie:

„e) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 0,1% wstępnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.2 za każdy dzień opóźnienia.”

Zmieniony Wzór Umowy zamieszczono na stronie internetowej www.zdp.lubartow.pl .

W związku z powyższą zmianą zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 

__________________________

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie /

Wydrukuj

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Wzór umowy zmieniony 186 KB 82