ZMIANA TREŚCI SIWZ. Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drogach gruntowych.

ZDP.B.370.6.2015 Lubartów, dn. 28.05.2015 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drogach gruntowych.

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) Zamawiający wprowadza zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

We wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ :

 1. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie :

„3. Rozpoczęcie robót nastąpi po przekazaniu placu budowy.”

 1. § 12 ust.1 pkt. e) otrzymuje brzmienie:

„e) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 0,1% wstępnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.2 za każdy dzień opóźnienia.”

Zmieniony Wzór Umowy zamieszczono na stronie internetowej www.zdp.lubartow.pl .

W związku z powyższą zmianą zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 

__________________________

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie /

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drogach gruntowych.

ZDP.B.370.6.2015 Lubartów, dn. 25.05.2015 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drogach gruntowych.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.lubartow.pl
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 122788 – 2015;

data zamieszczenia: 25.05.2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie , ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie,

tel. 081 8542702, faks 081 8553217.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.lubartow.pl

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drogach gruntowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drogach gruntowych

I warstwa – kruszywo 0-63

II warstwa – odsiew 0-32

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp. Nazwa drogi Planowany termin dostarczenia materiału na miejsce wbudowania Rodzaj

kruszywa

Ilość
/ t /
1. 1544 L ( Od drogi wojew. nr 809 – Syry – Kozłówka – do drogi pow. nr 1545 L)

Długość około 1,0 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m

19.06.2015 r. Kruszywo 0-63 1 070,00
Odsiew 0-32 267,50
2. 1510 L (Od drogi powiatowej nr 1509 L – Antonin Nowy – Kunów – Firlej – do drogi powiat. nr 1511 L)

Długość około 0,4 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m

19.06.2015 r. Kruszywo 0-63 420,00
Odsiew 0-32 105,00
3. 1536 L (od drogi krajowej nr 19 – Wola Skromowska -Obwodnica Kocka – Sułoszyn – Żurawiniec -Kolonia Ostrówek–do drogi powiatowej nr 1253 L

Długość około 0,7 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m

19.06.2015 r. Kruszywo 0-63 750,00
Odsiew 0-32 187,50
4. 1508 L Od drogi powiat. nr 1507 L – Rawa – Antonin Nowy – Karolina – do drogi kraj. Nr 19

Długość około 2,0 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m

19.06.2015 r. Kruszywo 0-63 2140,00
Odsiew 0-32 535,00
5. 1543 L (Od drogi powiatowej nr 1528 L – Siedliska – Skrobów – do drogi powiatowej nr 1541 L)

Długość około 1,8 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m

31.07.2015 r. Kruszywo 0-63 1 930,00
Odsiew 0-32 485,50
6. 1542 L (Od drogi powiatowej nr 1541 L – Mieczysławka – do drogi krajowej nr 19

Długość około 1,0 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m

31.07.2015 r. Kruszywo 0-63 1 070,00
Odsiew 0-32 267,50
7. 1432 L Od drogi kraj. nr 48 – Przytoczno – Walentynów – (Lendo Ruskie)

Długość około 1,0 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m

31.08.2015 r. Kruszywo 0-63 1 070,00
Odsiew 0-32 267,50
8. 1517 L (Od drogi powiatowej nr 1518 L – Dębiny – Natalin – Rudzienko Kolonia – do dr. pow. nr 1514 L)

Długość około 1,0 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m

31.08.2015 r. Kruszywo 0-63 1 070,00
Odsiew 0-32 267,50
9. 1567 L (Lubliczyn-Żmijanki-Stępków-Makoszka)- Rudka – Nowa Jedlanka – do drogi pow. nr 1566 L)

Długość około 1,0 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m

31.08.2015 r. Kruszywo 0-63 1 070,00
Odsiew 0-32 267,50

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostarczenia materiału na miejsce wbudowania.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:

1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych zero groszy)

 1. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym

3) w gwarancjach bankowych

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

 1. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6, konto nr : 29 8707 0006 0021 2089 2000 0002 z dopiskiem :

„Wadium: Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drogach gruntowych.”

 1. Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 10:00 dnia 09.06.2015 r.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym

 1. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Wadium w formie : poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275), należy złożyć w formie oryginału w pok. Nr 14 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie najpóźniej do godz. 10:00 dnia 09.06.2015 r.

8.Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą w osobnej kopercie opatrzonej nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w sposób następujący:

„Wadium: Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drogach gruntowych.”

 1. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe – na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6, w terminie związania ofertą – zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 2. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy prawo zamówień publicznych.
 3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
 4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 1. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków – w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Termin płatności faktury – 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na: a) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy, spowodowanego warunkami atmosferycznymi – w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów. a) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany terminu dostarczenia przez Zamawiającego materiału do wbudowania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.lubartow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów,

Pokój nr 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2015 godzina 10:00, miejsce:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów,

Pokój nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

____________________________________

Kierownik zamawiającego