OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej: C65B3PU/RC(K1-65) w ilości ok.15 t, C69B3PU(K1-70) w ilości ok.15 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy -punkt odbioru znajdujący sięw odl. 30 km

ZDP.B.371.5. 2015 Lubartów, dn. 09.04.2015 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego :

Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej:

– C65B3PU/RC (K1-65) w ilości około 15,00 t

– C69B3PU (K1-70) w ilości około 15,00 t

odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy – punkt odbioru emulsji znajdujący się w odl. do 30 km od siedziby Zamawiającego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

Uzasadnienie wyboru:

W postępowaniu została złożona jedna oferta.

Wybrana oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu.

Na podstawie przyjętych kryteriów określonych w SIWZ uzyskała 98,75 punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Punktacja

Kryterium – CENA

/ pkt /

Punktacja

Kryterium – Odległość punktu odbioru emulsji od bazy Obwodu Drogowego Nr 2, ul. Nowodworska 7, 21-100 Lubartów

/ pkt /

1. Przedsiębiorstwo

Robót Drogowych Lubartów S.A.

ul. Krańcowa 7

21-100 Lubartów

95,00 3,75
Razem : 98,75

_______________________

/Dyrektor ZDP w Lubartowie/

Wydrukuj