OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1570L i 1574L na odcinku Ostrów Lubelski (ul. Poniatowskiego) – Głębokie – Stary Uścimów.

ZDP.B.370.4.2015 Lubartów, dn. 31.03.2015 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1570L i 1574L na odcinku Ostrów Lubelski (ul. Poniatowskiego) – Głębokie – Stary Uścimów.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

STRABAG Sp. z o.o. , ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Adres do korespondencji: ul. Ceramiczna 8, 20-150 Lublin

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu i jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny określonych w SIWZ.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr

oferty

Nazwa wykonawcy Adres

Wykonawcy

Punktacja

Kryterium – Cena

/ pkt /

Punktacja

Kryterium – okres gwarancji

/ pkt /

1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7

21-100 Lubartów

93,04 3
Razem: 96,04
2 FEDRO Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1

08-445 Osieck

95,40 0
Razem: 95,40
3 STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Adres do korespondencji

ul. Ceramiczna 8

20-150 Lublin

97,00 3
Razem: 100,00
4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Oddział Robót Drogowych

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

ul. Mełgiewska 38B

20-234 Lublin

81,22 3
Razem: 84,22

 

_____________________________

/ podpis kierownika zamawiającego/

Wydrukuj