OGŁOSZENIE. Sprzedaż 257 szt. drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki – zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.

Lubartów, dnia 27.01.2015 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, Krańcowa 6, 21-100 Lubartów ogłasza przetarg na: Sprzedaż 257 szt. drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki – zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.

drogi nr:

– 1551L – gm. Niedźwiada

– 1503L – gm. Kock

-1570L – gm. Ostrów Lub.

– 1557L – gm. Serniki

– 1570L – gm. Uścimów

– 1528L – gm. Kamionka

– 1557L – gm. Lubartów

 1. Sprzedający nie dopuszcza możliwości dzielenia zadania na części.
 2. Wymagany termin realizacji: 31.12.2015 r.
 3. Cena wywoławcza wynosi:

257 szt. drzew – 60 105,23

Uwaga: Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej określonej powyżej.

 1. Drzewa podlegające sprzedaży można oglądać w dowolnym terminie w miejscu wskazanym w załączniku nr 1 Instrukcji dla Kupujących.
 2. Dodatkowe informacje w tym zakresie można uzyskać u osoby wskazanej w pkt. 8 niniejszego ogłoszenia.
 3. Lokalizację, numery, ilość, wielkość i gatunek drzew określa załącznik nr 1 Instrukcji dla Kupujących.
 4. Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony internetowej  Sprzedającego www.zdp.lubartow.pl lub można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Sprzedającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

 1. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów pok. Nr 17.
 2. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
 3. Bogdan Mileszczyk – Dział Utrzymania Dróg i Mostów

tel.  81 854 27 32 ,       fax. 81 855 32 17

e-mail: b.mileszczyk@zdp.lubartow.pl

w godzinach 7:00 ÷ 15:00

 1. Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego,

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

 1. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów pok. Nr 14.

Bądź pocztą na wyżej podany adres.

Termin składania ofert upływa dnia 06.02.2015 r.  o godzinie 10:00.

Termin ten musi być także zachowany przy składaniu oferty drogą pocztową.

 1. Oferta powinna spełniać wymogi określone w punkcie 6 Instrukcji dla Kupujących.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego,

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

 1. Krańcowa 6

21-100 Lubartów  pok. Nr 17

dnia 06.02.2015 r.  o godzinie 10:05

 1. W przetargu mogą  wziąć udział wyłącznie osoby/podmioty posiadające uprawnienia do wycinki drzew i odpowiedni sprzęt wraz z uprawnieniami do obsługi tego sprzętu.
 2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia  przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert .

_________________________

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie/

Wydrukuj

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Instrukcja 257 KB 110
pdf Formularz ofertowy 131 KB 104
pdf Wzór umowy (2) 227 KB 101
pdf Wykaz drzew do wycinki 499 KB 102