OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531 L (Firlej – Kamionka)

ZDP.B.370.35.2014 Lubartów, dn. 14.11.2014 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531 L (Firlej – Kamionka)

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Marek Zadura

Góry 85A, 24-173 Markuszów

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu i jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętego kryterium określonego w SIWZ.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr

oferty

Nazwa wykonawcy Adres

Wykonawcy

Punktacja

Kryterium – CENA

1 FEDRO Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1

08-445 Osieck

86,72
2, STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Adres do korespondencji

ul. Ceramiczna 8

20-150 Lublin

71,25
3 ZBWiK Marek Zadura Góry 85A

24-173 Markuszów

100,00

_____________________________

/ podpis kierownika zamawiającego/