OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1521 L ( Dębiny-Abramów-Michałówka-Rudka Gołębska do dr. woj. 809 ) – Etap III oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1523 L ( Abramów-Sosnówka-Ciotcza ) – Etap II.

ZDP.B.370.34.2014 Lubartów, dn. 20.10.2014 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Przebudowę drogi powiatowej Nr 1521 L ( Dębiny-Abramów-Michałówka-Rudka Gołębska do dr. woj. 809 ) – Etap III oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1523 L ( Abramów-Sosnówka-Ciotcza ) – Etap II.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty.

Oferta z najniższą ceną tj. ceną brutto: 283 393,01 złożona przez FEDRO Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck , przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę brutto: 240 753,15

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust 1 pkt 4) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami).

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną.

 

 

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Wydrukuj