OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1554 L polegająca na budowie chodnika w m. Zabiele

ZDP.B.370.33. 2014 Lubartów, dn. 26.09.2014 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1554 L polegająca na budowie chodnika w m. Zabiele

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Pragmat Grzegorz Wojciechewicz

Rudno, ul. Spacerowa 20

21-140 Michów

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu i jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętego kryterium określonego w SIWZ.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr

oferty

Nazwa wykonawcy Adres

Wykonawcy

Punktacja

Kryterium – CENA

1 PROFENCE

Natalia Podolak

ul. Szwejka 40

20-713 Lublin

74,27
2 Pragmat

Grzegorz Wojciechewicz

Rudno,

ul. Spacerowa 20

21-140 Michów

100,00
3 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

„INŻNIERIA” S.A

ul. Łapiguz 102

21-400 Łuków

76,73

 

_____________________________

/ podpis kierownika zamawiającego/

Wydrukuj