OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1564 L (Leonów-Zawieprzyce) – Wólka Zawieprzycka – do dr. pow. nr 1563L od km 23+342,00 do km 24+312,00

ZDP.B.370.32.2014 Lubartów, dn. 25.09.2014 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1564 L (Leonów-Zawieprzyce) – Wólka Zawieprzycka – do dr. pow. nr 1563L od km 23+342,00 do km 24+312,00

Działając na podstawie art. 92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A

  1. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu i jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętego kryterium określonego w SIWZ.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr

oferty

Nazwa wykonawcy Adres

Wykonawcy

Punktacja

Kryterium – CENA

1 FEDRO Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1

08-445 Osieck

79,00
2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A ul. Krańcowa 7

21-100 Lubartów

100,00
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

Adres do korespondencji:

Oddz. Robót Drogowych

ul. Mełgiewska 38B

20-234 Lublin

82,24
4 ZBWiK Marek Zadura Góry 85A

24-173Markuszów

92,29

_____________________________

/ podpis kierownika zamawiającego/

Wydrukuj