OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1574 L Głębokie – Stary Uścimów – Krasne- (Rogóźno) – Etap 2.

ZDP.B.370.30.2014 Lubartów, dn. 22.08.2014 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1574 L Głębokie – Stary Uścimów – Krasne- (Rogóźno)-Etap 2.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

FEDRO Sp.z o.o.

  1. Kolejowa 1, 08-445 Osieck

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu i jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętego kryterium określonego w SIWZ.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr

oferty

Nazwa wykonawcy Adres

Wykonawcy

Punktacja

Kryterium – CENA

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A ul. Krańcowa 7

21-100 Lubartów

83,62
2. FEDRO Sp.z o.o. ul. Kolejowa 1

08-445 Osieck

100,00
3. Przedsiębiorstwo

Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Oddział Robót Drogowych

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

ul. Mełgiewska 38B

20-234 Lublin

81,28

_____________________________

/ podpis kierownika zamawiającego/