OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup kruszywa żelbetowego z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych : Nr 1504 L, ,Nr 1432 L, Nr 1525 L, Nr 1567 L Nr 1541 L, Nr 1571 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego Nr 2 w Lubartowie

ZDP.B.371.29.2014 Lubartów, dn. 19.08.2014 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego :

Zakup kruszywa żelbetowego z przeznaczeniem na utwardzenie poniższych dróg powiatowych : Nr 1504 L, ,Nr 1432 L, Nr 1525 L, Nr 1567, L Nr 1541 L, Nr 1571 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego Nr 2 w Lubartowie

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Usługowo – Handlowo – Remontowa

  1. Zdzisław Kułak
  2. Polesie 32, 21-100 Lubartów

Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Na podstawie przyjętego kryterium określonego w SIWZ uzyskała 100 punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Punktacja

Kryterium – CENA

/ pkt /

1. Firma Usługowo- Handlowo- Remontowa, Zdzisław Kułak 21-100 Lubartów

ul. Polesie 32

100,0

_______________________

/Dyrektor ZDP w Lubartowie/